Nowe rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich

W wyniku trwających obecnie zaawansowanych prac na nową polityką promocyjną, Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyla z dniem 30 listopada 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008.

Nowe rozporządzenie funkcjonować zatem będzie dopiero od dnia 1.12.2015 r.
W związku z powyższym, od 1 grudnia 2015 roku będą obowiązywać nowe zasady dotyczące realizacji mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, które zostały określone w powyższym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zostaną doprecyzowane w rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
Główne zmiany dotyczą zwiększenia unijnego poziomu finansowania, wprowadzenia jednoetapowego procesu wyboru programów przez KE oraz zmiany (rozszerzenia) listy produktów objętych promocją.

ARR