eWUŚ rusza od stycznia – uzupełnij dane w KRUS

Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której NFZ uruchamia ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych – system eWUŚ.

W placówkach służby zdrowia, które będą korzystały z systemu eWUŚ, powinny znajdować się aktualne dane ubezpieczonych rolników i ich rodzin, przekazane z KRUS. Rolnicy powinni jak najszybciej sprawdzić w KRUS, czy członek rodziny osoby ubezpieczonej w Kasie: rolnika, domownika, emeryta, rencisty, został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, czyteż nie należy wyrejestrować takiego członka rodziny.
 

Z ubezpieczenia w KRUS wyłączone są dzieci, które ukończyły 18 rok życia i zakończyły już naukę oraz dzieci po 26 roku życia, które kontynuują naukę, ale nie posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi, podjęły zatrudnienie, podjęły wykonywanie pozarolniczej działalności lub innego rodzaju działalności.
 

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza szczegółowe informacje o systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) na stronie internetowej: http://nfz.gov.pl.