Ekologia w Sejmie

Rada Ministrów jednogłośnie przyjęła “Politykę ekologiczną Państwa w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016”- poinformował rzecznik prasowy ministerstwa środowiska. Dokument określa cele jakie Polska stawia sobie na najbliższe lata w zakresie ekologii. Teraz dokument trafi do Sejmu.

Przyjęty przez RM dokument koncentruje się przede wszystkim na działaniach, które mają służyć poprawie jakości środowiska, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymaniu niekorzystnych zmian klimatu oraz ochronie zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej. Pod ten dokument odrębne programy ochrony środowiska przygotują także władze samorządowe – poinformowało biuro prasowe ministerstwa środowiska.

Dokument kładzie duży nacisk na promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii i szybką modernizację przemysłu energetycznego. Zgodnie z założeniami, przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko musi być możliwe już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Takie rozwiązanie zagwarantuje, że zasady ochrony środowiska będą uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. By przyspieszyć i uprościć procedury, do życia powołane zostaną nowe organy – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i podlegli mu regionalni dyrektorzy. Minister środowiska wspólnie z organizacjami ekologicznymi chce w 2009 r. zakończyć prace nad listą obszarów Natura 2000, co przyspieszy realizację inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne, itp.)- poinformował rzecznik prasowy resortu.

W polityce ekologicznej szczególną uwagę poświecono lasom. Ważnym zadaniem będzie kontynuacja zalesień i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają ogromne znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory.

W ciągu najbliższych lat jeszcze ważniejsze stanie się racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w szczególności wodą. Założono również bardziej racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.

Polska musi sprostać trudnym zadaniom związanym z ochroną atmosfery i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Bardzo istotny jest również udział w pracach nad pakietem klimatyczno-energetycznym. Ważnym i trudnym wyzwaniem będzie wprowadzenie w życie zapisów dyrektyw unijnych w sprawie jakości powietrza. Dla terenów, które nie spełniają standardów określonych przez UE w tym zakresie, zostaną opracowane i zrealizowane programy naprawcze. Podkreślić jednak należy, że jeżeli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych wprowadzone Protokołem z Kioto, Polska jest liderem wśród Państw Konwencji ONZ.

Szacuje się, że na wykonanie zadań określonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2012 trzeba będzie przeznaczyć ponad 66 mld zł, a na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł.

Opr. MS/Wrp.pl

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj