Czy rolnicy wiedzą, że grunt to bezpieczeństwo!

Bayer Crop Science już od 4 lat przeprowadza kampanię „Grunt to bezpieczeństwo”. Co roku prowadzone są inne działania w ramach kolejnych zagadnień. Czy zdają one egzamin…? Jaka jest wiedza rolników nt. środowiska, agrotechniki, czy ochrony roślin?

Bayer Crop Science już od 4 lat prowadzi kampanię „Grunt to bezpieczeństwo”. W jej ramach co roku organizowane są inne działania edukacyjne z zakresu prawidłowego stosowania środków ochrony: dobór środków ochrony osobistej, stosowanie oryginalnych produktów, jakość plonów – zachowanie dopuszczalnych poziomów pozostałości, bioróżnorodność. W tym roku, kampanię „Grunt to bezpieczeństwo” objęła swoim patronatem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

A skoro akcja trwa już od 2011 roku, BCS postanowił sprawdzić, jakie są jej efekty. Czy rolnicy są świadomi marki i prowadzonej przez koncern kampanii…? Wraz z końcem 2014 roku (listopad, grudzień) Bayer z agencją badawczą Kleffmann & Partner przeprowadzili wśród rolników i sadowników „Sondaż bezpieczeństwa – środowisko, agrotechnika, ochrona roślin”.

W związku z powyższym, w Warszawie została zorganizowana konferencja, podczas której Michał Gazdecki, przedstawiciel agencji badawczej, pokazał wyniki powyższych badań. Badanie objęło 400 respondentów profesjonalnie zajmujących się produkcją roślinną (300 rolników i 100 sadowników), z różnych regionów kraju, których gospodarstwa mają zróżnicowane powierzchnie.

Uczestnicy badania dzielili się swoim podejściem do bezpieczeństwa w 6 kluczowych tematach:

  • Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin w tym zmianowanie, bilans gleby i ewidencja zabiegów.
  • Świadomość oraz zarządzenie odpornością agrofagów na herbicydy, fungicydy i insektycydy.
  • Stosowanie środków ochrony osobistej.
  • Świadomość pozostałości po środkach ochrony w sadownictwie, kontrole oraz okres karencji.
  • Postępowanie z opryskiwaczami oraz zużytymi opakowaniami po środkach ochrony.
  • Problem ochrony pszczół oraz identyfikacja form kontaktu z pszczelarzami.

Jakie na podstawie badań można wysnuć wnioski? Przede wszystkim, dla większości rolników, zrównoważone rolnictwo oznacza płodozmiany. Prawie 90% rolników robi testy glebowe, jednak, co ciekawe, prawie połowa z nich zleca badania firmom prywatnym, a nie stacjom rolniczo-chemicznym. Jest również duża świadomość racjonalizacji nawożenia i wykorzystania resztek pożniwnych.

Badania wykazały również, że odstępstwa od dobrych praktyk wynikają z uwarunkowań rynkowych – np., jeśli jest duże zapotrzebowanie na dane uprawy, decydują się na nie bez zmianowania. Rolnicy i sadownicy w ogromnej większości korzystają ze środków ochrony roślin, wiedzą oni również, że agrofagi się na nie uodparniają. Wiedzą oni jednak, jak temu zapobiegać i starają się zmieniać substancje aktywne. Rolnicy i sadownicy dużą uwagę przywiązują do właściwego stosowania produktów chemicznych – przestrzegania terminów zabiegów, okresów karencji i prewencji. Przy tym, prawie 100% badanych deklaruje, że prowadzi zeszyt/ewidencję stosowanych zabiegów.

Rolnicy i sadownicy mają ogromną świadomość znaczenia pszczół i innych owadów zapylających. Dlatego też często współpracują oni z pszczelarzami. Badania wykazały również, że ok. 80% rolników zabezpiecza się odpowiednio podczas zabiegów chemicznych, a przynajmniej stosuje rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową. W kwestii postępowania z opakowaniami po ŚOR, nie wszyscy rolnicy mają wystarczającą wiedzę – wielu z nich oddaje, ale podobnie, wielu również wyrzuca je do odpadów komunalnych.

Wyniki badania są niezwykle istotne dla Bayer CropScience w kontekście podejmowanych działań tzw. product stewardship, czyli bezpieczeństwa stosowania produktu. Jak się okazuje, rolnicy i sadownicy mają wysoką świadomość dobrych praktyk, ale wciąż jeszcze jest wiele kwestii, które nie są dla nich aż tak oczywiste.

Wyniki „Sondażu” posłużą w opracowaniu strategii działań w ramach „Grunt to bezpieczeństwo”. Potwierdzają one słuszność przewodniego tematu na rok 2015: „Bioróżnorodność: ochrona owadów pożytecznych, w tym zapylających”.
Bayer CropScience postrzega bioróżnorodność nie tylko od strony biologicznej, jako rozmaitość organizmów żywych na Ziemi. Bioróżnorodność w rozumieniu ekonomicznym to również zasób niezbędny do produkcji żywności o wysokiej jakości i akceptowalnej cenie. Beneficjentem bioróżnorodności w takim ujęciu jest nie tylko konsument, ale także rolnik – producent żywności oraz przemysł nasienny i agrochemiczny.

Renata Struzik