Ciepło z biomasy

W latach 2011-2012 ilość wykorzystanej energii pierwotnej zawartej w biomasie stałej powróciła na ścieżkę wzrostu na poziomie 5,4%: osiągając poziom 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli o 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego rynku.

Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących biomasę stałą do produkcji energii. Sprzedaż ciepła do sieci wzrosła o 12% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja energii elektrycznej z biomasy, na którą wpłynęły modernizacje elektrowni węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.
Udział biomasy stałej (leśna, rolna, odpadowa) w produkcji ciepła i energii elektrycznej
w Unii Europejskiej (UE) rośnie. Według szacunków konsorcjum EurObserv’ER, wytwarzanie energii pierwotnej w UE wzrastało od 2000 roku średniorocznie o 3,8%, z poziomu 52,5 Mtoe do 82,3 Mtoe w 2012 roku. Jednorazowy spadek produkcji odnotowano w 2011 roku, z powodu niezwykle łagodnej zimy. W 2012 roku w sektorze biomasy stałej ponownie nastąpił wzrost rocznej produkcji o 5,4%, czyli o dodatkowe 4,2 Mtoe. Uwzględniając rachunek eksportu i importu wykorzystanie energii pierwotnej pochodzącej z biomasy stałej w 2012 roku wyniosło 85,5 Mtoe, wzrastając o 5,7% (4,6 Mtoe). Import peletów drzewnych z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rosji 
stanowił główną różnicę pomiędzy produkcją, a konsumpcją. Z analiz przeprowadzonych przez konsorcjum EurObserv’er wynika, że duża część wzrostu wykorzystania biomasy stałej w 2012 roku przypadła na produkcję ciepła w sektorze wytwórczym systemowym (sprzedaż do sieci ciepłowniczych). Przyrost w tym sektorze wyniósł 12,9% w stosunku do roku ubiegłego (7,9 Mtoe). Po spowolnieniu tempa rozwoju rynku w 2011 roku, spowodowanego łagodną zimą i ograniczonego potrzebami sektora ciepłowniczego w Europie Północnej, w 2012 roku sytuacja poprawiła się, a rynek nadrabiał straty. Sektor wytwórczy był tylko jedną z gałęzi wykorzystania ciepła z biomasy. W 2012 roku całkowite zużycie ciepła pochodzącego ze spalania biomasy stałej w UE wzrosło o 4,6% i wyniosło 68 Mtoe; 88,3% wytworzonego w ten sposób ciepła wykorzystano dla potrzeb przemysłu i gospodarstw domowych.
Produkcja energii elektrycznej z biomasy stałej jest w mniejszym stopniu zależna od wahań pogodowych w porównaniu z produkcją ciepła, zatem charakteryzuje się większą stabilnością. Europejska produkcja energii elektrycznej z biomasy, zgodnie z danymi konsorcjum EurObserv’ER, osiągnęła w 2012 roku 79,5 TWh, co oznacza roczny wzrost na poziomie 7,8%, ze szczególnie dobrymi wynikami w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech, Szwecji oraz Hiszpanii.
(mat, IEO)