BASF 2010: Silny wzrost w branży chemicznej

BASF w szczytowej formie i z optymizmem wchodzi w2011 r. W2010 r. Koncern osiągnął rekordowe wyniki: obroty63,9miliarda euro (wzrost 26%), zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów nadzwyczajnych 8,1 miliarda euro (wzrost 68%), zysk na jedną akcję 4,96euro(wzrost 223%). Firma doskonale wykorzystała silne ożywienie gospodarcze w branży chemicznej.

W segmencieChemicals sprzedaż w2010 r. w ujęciu wartościowym i ilościowym była dużo wyższa niż w roku ubiegłym. Segment Agricultural Solutions wyraźnie przekroczył doskonałe wartości sprzedaży w roku poprzednim. Sprzedażinsektycydów, herbicydów i fungicydówbyła wyższa niż wpoprzednim roku. Spadek cen został zrównoważony przez wzrost ilości i wartości transakcji i pozytywny wpływ różnic kursowych. Zysk z działalności operacyjnej pozostał na niemal niezmienionym poziomie, pomimo wzrostu kosztówna marketingoraz badania i rozwój.
W segmencie Oil & Gas sprzedaż spadła w porównaniu do roku poprzedniego. Przyczyny były różne wobu działach. W dziale Exploration & Production ilości spadły głównie z powodu ograniczeńwydobycia zarządzonych przez OPEC w Libii. Wyższe ceny ropy naftowej i silniejszy kurs dolara prawie zrekompensowały spadek wydobycia. W dzialeNatural Gas Trading nastąpiło zwiększenie sprzedaży. Niemniej jednakwartość obrotówspadła ze względu na niższe ceny gazu. Mimo spadku sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej w segmencie nieznacznie wzrósł.

Wzrost sprzedaży we wszystkich regionach
W Europie sprzedaż wzrosła w stosunku doroku poprzedniego o 16%i wynosiła35,2 miliarda euro. W produktach chemicznych wartość sprzedaży wynosząca 19,4 miliarda euro przekroczyła nawet poziom przedkryzysowy. W porównaniu z 2009 rokiem osiągnięto wzrost o 32%. Tendencja tapokazuje, że firma BASF w Europie wyszła wzmocniona z kryzysu gospodarczego. Zyskz działalności operacyjnejw wysokości5,2 miliarda euro był ponad dwukrotniewyższy niżw ubiegłym roku. Przyczyniły się do tegoprzede wszystkim bardzo dobre wyniki w branży chemicznej.
W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 41% do 13,2 miliarda euro. Wwalucie lokalnejwzrosła ona o 34%. Prawie wszystkie segmenty były w stanie zwiększyć znacząco sprzedaż i dochody w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej w 2010 r. osiągnął rekordową wysokość 1,1 miliarda euroi był wyższy od zysku z poprzedniego rokuo 604 miliony euro.
WregionieAzji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 46% do 11,6 miliarda euro. W walucie lokalnej sprzedaż wzrosła o 35%. Wzrost nastąpiłwe wszystkich segmentach, zwłaszcza w branży chemicznej. Firma BASF osiągnęła w tym regionierekordowy zyskz działalności operacyjnejw wysokości około1,3 miliarda euro,który był wyższy od zysku w roku poprzednim ookoło 768 milionów euro. Azja staje się więc coraz stabilniejszymdostarczycielem zysków wgrupie BASF.
W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie sprzedaż znacznieprzewyższała poziom z poprzedniego roku i wzrosła o 31% do 3,8 miliarda euro. W walucie lokalnej sprzedaż wzrosła o 19% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się w porównaniu z rokiempoprzednim o 104 miliony euro do 177 milionów euro. Wynikało to z jednorazowych kosztów korekty wartości należności w ramach długoterminowych umówdostaw.
Źródło: BASF