Akarycydy 2013 – przędziorek w buraku cukrowym

W piątek, 7 marca w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe „Akarycydy 2013”. Przedstawione prezentacje dotyczyły ochrony akarycydowej upraw sadowniczych, problemu obniżonej skuteczności akarycydów w świetle polskich badań, praktyki zwalczania przędziorków w uprawach sadowniczych w Europie i w naszym kraju oraz zagrożenia, jakie stanowi przędziorek w buraku cukrowym.

Głównym wnioskiem ze spotkania było stwierdzenie, że skuteczne zwalczanie przędziorków i pordzewiaczy nie jest możliwe bez prawidłowej rotacji preparatów, polegającej na stosowaniu środków należących do różnych grup chemicznych  o odmiennych mechanizmach działania. Wieloletnie badania oraz obserwacje praktyki sadowniczej prowadzone przez naukowców zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE wskazują, iż problemy ze zwalczaniem tych szkodników wynikają najczęściej z niedostatecznej liczby lustracji, zwłaszcza w okresach pogody sprzyjającej rozmnażaniu obu szkodników, słabej znajomości cech charakterystycznych stosowanych akarycydów, takich jak zdolność zwalczania roztoczy w poszczególnych stadiach ich rozwoju, czy też mechanizm działania na liściu lub na szkodnika, a także selektywność w stosunku do drapieżnych roztoczy. Kolejne przyczyny to niewłaściwe techniki wykonywania zabiegów, zbyt późne decydowanie o podjęciu zwalczania, gdy populacja szkodników jest już bardzo duża i wystąpiły straty w wyniku ich żerowania oraz brak lub nieprawidłowa rotacja akarycydów, co w konsekwencji przyspiesza selekcję ras odpornych szkodników.
Pani dr Alicja Maciesiak, z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach podsumowała sezon 2012 pod kątem walki z roztoczami. W ubiegłym roku najlepsze wyniki zwalczania uzyskano w sadach, w których monitorowano systematycznie obecność i liczebność populacji przędziorków i niezwłocznie po przekroczeniu progu szkodliwości wykonywano zabiegi zwalczające. W wielu sadach istniała potrzeba przeprowadzenia opryskiwania przed kwitnieniem drzew. Efektywność wykonywanych w tym terminie zabiegów była nieco słabsza niż w poprzednich latach. Wpłynął na to przede wszystkim wyjątkowo powolny i długo trwający okres wylęgania się larw przędziorków z jaj zimowych. Trwał on ponad 3 tygodnie, podczas gdy zazwyczaj większość larw wylęga się w ciągu 3-7 dni. Dlatego w niektórych sadach trzeba było wykonać drugi zabieg zwalczający wkrótce po kwitnieniu. Następnie liczebność przędziorków wzrastała w sadach w drugiej połowie lipca i trzeba je było ponownie zwalczać. W tym terminie występowały wszystkie stadia rozwojowe przędziorka owocowca, a w niektórych sadach także przędziorka chmielowca. Należało wówczas zastosować preparat niszczący wszystkie stadia rozwojowe przędziorków lub użyć mieszaniny dwóch akarycydów. Dobre wyniki zwalczania uzyskano w tych sadach, w których przestrzegano zasady właściwej rotacji akarycydów i do wykonania kolejnych zabiegów zwalczających wybierano akarycyd z innej grupy chemicznej niż poprzednio stosowany, a nie tylko różniący się nazwą. 
Pan Zbigniew Dąbrowski radził w jaki sposób podjąć walkę w z roztoczami w 2013 roku, by była ona efektywniejsza. Od 2004 roku, od przystąpienia Polski do UE na rynku akarycydów zaszły zmiany spowodowane wycofaniem niektórych substancji aktywnych. Wycofany został amitraz i cyheksatyna. Wciąż pojawiają się nowe ograniczenia. Tylko do końca 2012 roku można było stosować propargit i fenazachinę, której rejestracja ograniczać się będzie do stosowania w roślinach szklarniowych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zarejestrowano tylko dwie nowe substancje aktywne: etoksazol i spirodiklofen. Tempo wypadania substancji aktywnych jest zdecydowanie większe niż pojawiania się nowych. W obecnym sezonie zmienia się asortyment środków polecanych do walki z roztoczami. Przede wszystkim nie można już stosować preparatu Omite zarówno 570 EW, jak i 30 WP. Dostępne natomiast są 2 nowe akarycydy – Sumo 10 EC z grupy makrocyklicznych laktonów i Zoom 110 EC z grupy fenolowych oksazolin. Podkreślić należy, że obydwa środki zaliczane są do zupełnie nowych grup chemicznych. Umożliwią więc przestrzeganie właściwej rotacji akarycydów, co jest niezmiernie ważne w zapobieganiu selekcji ras odpornych przędziorków. Pamiętać jednak trzeba, aby środków tych nie stosować częściej niż 1 raz w sezonie i zgodnie z etykietą rejestracyjną. Prelegent przedstawił zalety nowego akarycydu Sumo 10 EC. Innowacyjność tego preparatu polega przede wszystkim na zastosowaniu substancji aktywnej – milbemyktyny z nowej grupy chemicznej – laktonów. Jest to jedyny akarycyd, który działa nie tylko powierzchniowo, ale i wgłębnie, niszczy wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, łącznie z jajami zimowymi, a samice czyni bezpłodnymi. Nie wolno jednak zapominać o konieczności rotacji preparatów, aby nie doprowadzić do uodpornienia się szkodnika na daną substancję aktywną.
Pan dr Manfred Hilweg przedstawił strategię zwalczania przędziorków w UE na przykładzie Austrii i Niemiec. Doświadczenia europejskich sadowników są podobne do polskich, walka z roztoczami bywa czasami mało skuteczna. W niektórych krajach świata dochodziło i dochodzi do klęskowego wystąpienia w sadach i jagodnikach tej grupy szkodników. Badanie przyczyn takiej sytuacji pozwoliło na sformułowanie wniosku,że winę za to najczęściej ponosi nieracjonalnie postępujący człowiek. Zmieniono zasady ochrony sadów. W wielu przypadkach, głównie dzięki przestrzeganiu zasady przemiennego stosowania środków z różnych grup chemicznych w trakcie jednego sezonu, doprowadzono do przywrócenia zadowalającej aktywności działania akarycydów, na które uprzednio wykształcony został u roztoczy bardzo wysoki poziom odporności. W Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z tak dramatyczną sytuacją jak w Austrii, ale problem obniżonej skuteczności akarycydów z roku na rok  narasta. Należy pamiętać, że nawet jeśli wystąpią trudności w zwalczaniu agrofagów, to jest szansa, aby naprawić tę sytuację i wyeliminować problem, ale zdecydowanie prościej i taniej jest zapobiegać tego typu zjawiskom.


Pan profesor Jacek Piszczek z IOR-BIP, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu przedstawił wykład „Przędziorek w burakach – ciekawostka czy realny problem?”. W 2011 roku Pan profesor pierwszy raz spotkał się z problemem występowania przędziorka w uprawie buraków cukrowych. W ubiegłym roku inwazja tego szkodnika była jeszcze intensywniejsza. Toruński ośrodek zbadał wpływ żerowania roztoczy na zawartość cukru i masę korzenia. Wyniki doświadczeń były przerażające. Różnica w samej wadze korzenia w porównaniu z kontrolą była niższa nawet o kilkadziesiąt procent – średnio korzenie były mniejsze o 25%. Drugi rok z rzędu mamy do czynienia z uszkodzeniami buraków przez przędziorka. Czy szkodnik ten stanie się realnym zagrożeniem tej uprawy? Na to pytanie organizatorzy spotkania nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć.Na zakończenie konferencji została przedstawiona najświeższa informacja dotycząca akarycydów. 6 marca Ministerstwo Rolnictwa rozszerzyło etykietę rejestracyjną preparatu Ortus 05 SC o kolejne zastosowania. Ortus to w tej chwili preparat o najszerszym zakresie stosowania spośród akarycydów dostępnych na polskim rynku. W nowej etykiecie znalazły się zastosowania dotyczące upraw sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych,a także szkółek leśnych.

 
Anna Rogowska