Żywienie brojlerów

Od dnia 30 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. nr 56, poz. 344) w sprawie wymagań i sposobów postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w dyrektywie UE nr 2007/43/EW. Przez fakt zaostrzenia standardów dotyczących aspektów logistycznych i środowiskowych powyższe dokumenty w sposób dotkliwy wpłyną na ekonomikę produkcji zwierzęcej.

Zgodnie z nowymi przepisami obsada kurcząt brojlerów określona jest w kilogramach na metr kwadratowy powierzchni kurnika i jej wielkość uzależniona jest od technicznego wyposażenia obiektu produkcyjnego, mikroklimatu w nim panującego, jego monitorowania, systemu zarządzania stadem i dokumentowania rzutu. W budynkach spełniających podstawowe wymagania maksymalne zagęszczenie obsady wynosi 33 kg/m2. To ograniczenie zmniejsza stopień wykorzystania powierzchni kurnika, w niektórych przypadkach nawet o ponad 30%. Ustawodawca dał jednak możliwość zwiększenia obsady do 42 kg/m2 w przypadku spełnienia najwyższych standardów zoohigienicznych.
W nowej rzeczywistości, która zaistniała po wprowadzeniu dyrektyw unijnych szansę na maksymalne wykorzystanie powierzchni kurnika mają jedynie ci producenci, którzy inwestują w wyposażenie techniczne swoich obiektów. Muszą oni jednocześnie doskonalić systemy zarządzania stadem, jak i kontrolować wszystkie procesy, mające wpływ na warunki środowiskowe panujące w obiektach.
Pasza stanowi jeden z podstawowych czynników środowiskowych determinujących efektywność produkcji żywca drobiowego. Optymalne żywienie musi uwzględniać warunki w jakich utrzymywane są ptaki. Jedynie wtedy potencjał produkcyjny współczesnych, szybko rosnących ptaków, może być w pełni wykorzystany. Provimi Polska przygotowując się do nowych przepisów, we wrześniu 2009 roku zaproponowała swoim klientom nową koncepcję żywienia brojlerów kurzych, opartą o trzy programy: Quatro Komfort, Quatro Plus oraz Quatro Pro.
Quatro Komfort to czterofazowy program żywienia proponowany na dobrze zarządzane fermy o dobrym potencjale produkcyjnym. O wyborze tego programu powinno decydować chęć utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, uzyskiwanego poprzez ograniczenie presji na układ pokarmowy, jak również ograniczenie wpływu innych czynników stresogennych. W konsekwencji możliwe jest ograniczenie ryzyka wystąpienia dysbakteriozy, co wiąże się z niższymi kosztami serwisu weterynaryjnego. Ptaki żywione paszami programu Quatro Komfort charakteryzują się zrównoważonym, stabilnym przyrostem w ciągu całego okresu odchowu. Program ten preferowany jest dla ferm wieloobiektowych.
Quatro Plus jest pięciofazowym, intensywnym programem żywienia. Zaleca się jego stosowanie na fermach o wysokim potencjale produkcyjnym, dobrze zarządzanych, w których preferowane są duże obsady i szybkie tempo przyrostu. Elementem integralnym tego programu jest mieszanka typu Prestarter podawana ptakom w ciągu pierwszych 5 dni życia. Prawidłowa efektywność żywienia paszami Quatro Plus jest możliwa, kiedy wstawiane są wyrównane i dobrej jakości pisklęta.
Quatro Pro podobnie jak program Quatro Plus jest zbudowany z pięciu mieszanek paszowych w skład, których wchodzi mieszanka typu Prestarter. Ten program daje możliwość uzyskania najlepszych wyników produkcyjnych. Jednakże, aby to osiągnąć koniecznym jest ograniczenie czynników stresowych. Dlatego najwłaściwszym jest stosowanie tego programu na fermach nowoczesnych, posiadających kurniki o środowisku autonomicznym w stosunku do warunków zewnętrznych. Niezmiernie istotnym, przy bardzo intensywnym żywieniu, jest szybkie reagowanie na wszelkie, nawet najdrobniejsze, nieprawidłowości w funkcjonowaniu stada. Tak więc doskonałe zarządzanie jest integralnym elementem bardzo intensywnego odchowu, jaki może zapewnić program Quatro Pro. Wysokie tempo przyrostów, jakie można uzyskać stosując ten program jest jednak możliwe jedynie w przypadku wysokiej i powtarzalnej jakości wstawianych piskląt oraz braku istotnych kłopotów zdrowotnych. Niska presja czynników stresogennych, niezbędna do uzyskania wysokiego tempa, przyrostu wymaga precyzyjnego dostosowania obsady ptaków w kurniku. Dlatego też, w przypadku stosowania bardzo intensywnych programów żywienia – a do takich należy Quatro Pro – zasadnym jest zredukowanie obsady.
Tak elastyczne i różnorodne podejście do żywienia brojlerów kurzych pozwala w dopasować strategię żywieniową do warunków każdego kurnika w Polsce. Należy jednak pamiętać, że precyzyjne dobranie programu żywieniowego wymaga dużej wiedzy w zakresie żywienia i zarządzania stadem. Taką wiedzą mogą służyć doradcy Provimi.
Roczna emisja amoniaku w Polsce szacowana jest na poziomie 350 tys. ton. Przyjmuje się, że ponad 90% tej ilości pochodzi z produkcji zwierzęcej. Jeżeli uświadomimy sobie, że cały ten amoniak pochodzi z białka zawartego w paszach pobieranych przez zwierzęta, znaczenia żywienia i jego optymalizacja stanowić będą jedno z podstawowych zadań stojących przed producentami żywca. Żywienie musi iść w kierunku doskonalenia stopnia wykorzystania składników pokarmowych – w szczególności białka. Provimi Polska, należąca do globalnej rodzin y Provimi Holding uczestniczy w programie Global Environment, Health & Safety Program (Globalny program ochrony środowiska i zdrowia), którego prace koncentrują się na ograniczaniu emisji szkodliwych gazów, energii cieplnej jak również nieczystości stałych i płynnych. Doskonałe żywienie brojlerów kurzych, pozwalające uzyskiwać akceptację utrzymywania najwyższych obsad, musi uwzględniać te elementy i dlatego tak wiele przedsięwzięć jest podejmowanych przez Provimi Polska w tym kierunku.

Dr Robert Burek
Dyrektor Działu Badań i Innowacji
Provimi Polska