Zbadają emisję gazów cieplarnianych przez rolników

Badacze z trzech instytutów naukowych wraz z Grupą Azoty Puławy zbadają wpływ produkcji nawozów i ich używania przez rolników na emisję gazów cieplarnianych. A jak już zbadają, opracują praktyki rolnicze, które zmniejszą emisję szkodliwych gazów i jednocześnie poprawią efektywność produkcji.

Grupa Azoty Puławy wspólnie z trzema instytutami naukowymi rozpoczyna projekt mający na celu zbadanie wpływu nawożenia upraw w Polsce na zmiany klimatu. Chodzi o tzw. ślad węglowy nawozów, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery powstającą zarówno przy ich produkcji, jak i stosowaniu na polu. Konsorcjum, którego koordynatorem jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, otrzymało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Poprzez projekt chcemy pomóc we wdrożeniu nowoczesnych niskoemisyjnych praktyk rolniczych i promować zrównoważone stosowanie nawozów. Badania pozwolą opracować certyfikaty na zastosowanie nawozów w tych praktykach. W bardziej ogólnym znaczeniu, wyniki badań będą podstawą do programowania polityki rolnej Polski w zakresie działań klimatycznych oraz doskonalenia metod szacowania emisji w ramach krajowego systemu – powiedział, podczas podpisywania umowy, prof. Wiesław Oleszek, koordynator projektu, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Przez kolejne trzy lata będą badane emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji w puławskim zakładzie oraz na etapie nawożenia przez rolników w reprezentatywnej grupie gospodarstw rolnych. Po otrzymaniu tych wyników, testowane będą niskoemisyjne praktyki rolnicze pozwalające na obniżenie emisji przy jednoczesnej poprawie efektywności produkcji rolnej. Badania będą prowadzone w ośmiu zakładach na terenie całej Polski.

– Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom proekologicznym znacznie zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, przy zdecydowanym wzroście produkcji. Czas na analizę wpływu naszych produktów na emisje poza bramą naszego zakładu. Wiedzę przekutą w konkretne praktyki rolnicze, które uzyskamy po realizacji badań będziemy rozpowszechniać wśród producentów rolnych wraz z naszymi produktami – informuje Marian Rybak, prezes Grupy Azoty Puławy.

Przeprowadzane badania będą dotyczyły nie tylko nawozów produkowanych w puławskim zakładzie, ale też głównych półproduktów, tj. amoniaku i kwasu azotowego.

W przypadku produkcji nawozów wpływ na emisje powodujące wzrost temperatury atmosfery i wiążące się z tym obserwowane zmiany klimatu ma przede wszystkim wykorzystanie gazu ziemnego oraz energii cieplnej i elektrycznej. Natomiast podczas stosowania nawozów azotowych na polu do atmosfery przedostaje się podtlenek azotu, gaz cieplarniany jednostkowo o 300 razy większej sile w podgrzewaniu atmosfery.

Pomiary emisji tego gazu z pól produkcyjnych wymagają bardzo czułych przyrządów i nie były dotychczas wykonywane w Polsce na większą skalę, tak jak zaplanowano to w projekcie. Konsorcjum przygotuje także specjalną platformę internetową dedykowaną tym zagadnieniom. Otrzymane raporty z badań pozwolą Grupie Azoty Puławy także na poprawę parametrów nawozów, tak, aby były one bardziej efektywne w uzyskiwaniu wysokich plonów. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało prawie 12,5 mln PLN.

W projekcie o nazwie „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” uczestniczyć będą również: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Renata Struzik, źródło: Grupa Azoty