Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił odwołanie Rzeczpospolitej Polskiej wniesione w dniu 17 maja 2013 r., dotyczące uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej, w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje.

Przedmiotowy wyrok dotyczy początkowych lat wdrażania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) w Polsce w latach 2004 – 2006. W trakcie audytu Komisja Europejska stwierdziła pewne niedociągnięcia systemu związane z brakiem aktualnej ortofotomapy dla obszaru Polski i wynikających z tego nieprawidłowości w LPIS.
Przepisy wspólnotowe z września 2003 nałożyły na wszystkie państwa członkowskie obowiązek wdrożenia od dnia 1 stycznia 2005 r. systemu identyfikacji działek rolnych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, tzw. ortofotomap, na podstawie których określana jest maksymalna powierzchnia gruntów kwalifikujących się do płatności. Na podstawie danych z tego systemu prowadzone są też kontrole powierzchni, do których przyznawane są ww. płatności.

Aby jak najlepiej wywiązać się z nałożonego obowiązku, ARiMR od końca 2003 roku rozpoczęła wdrażanie systemu identyfikacji działek rolnych opartego na zdjęciach lotniczych (LPIS). Budowa tego systemu wymagała wykonania zdjęć lotniczych (ortofotomap) dla całego obszaru kraju. Ich pozyskanie ze względu na istniejące warunki pogodowe w Polsce, jest możliwe w ciągu średnio ok. 20 dni kalendarzowych w roku. W związku z tymi ograniczeniami w roku 2005 możliwe było pozyskanie zdjęć lotniczych dla obszaru obejmującego tylko 24 % powierzchni Polski. W tej sytuacji, aby móc wypłacić płatności, podjęto decyzję, że do weryfikacji powierzchni kwalifikujących się do dopłat, wykorzystany zostanie istniejący w Polsce, urzędowy ,,Rejestr ewidencji gruntów i budynków’’. Decyzja ta umożliwiła wypłatę polskim rolnikom płatności bezpośrednich, za lata 2005-2006 w wysokości 14,5 mld zł. Jednocześnie, przyjęto założenie, że korzystanie z ,,Rejestru’’ jest tylko tymczasowe i cały czas kontynuowano prace nad wdrożeniem w pełni funkcjonującego systemu LPIS, które zostały zakończone w 2007 roku.

Na przestrzeni lat podjęto szereg kroków naprawczych, w wyniku których audyty w ostatnich latach nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości.
Polska od samego początku nie zgadzała się z ustaleniami tego audytu i korzystała ze wszystkich przysługujących jej środków odwoławczych.
Ustalona Decyzją Komisji Europejskiej kwota wyłączenia finansowego nie miała i nie będzie mieć wpływu na kwotę płatności bezpośrednich wypłacanych rolnikom.

MRiRW /AT/