Wnioski powodzian

Pod koniec września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie w ramach nowego działania pomocowego Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Proponowany budżet ma wynieść 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych.”

Z pieniędzy będą mogły skorzystać: osoby fizyczne lub prawne lub spółki osobowe, a także wspólnicy spółki cywilnej.
Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:
•w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym
oraz
•w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.
Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:
1.do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję i do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo;
2.w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne przekroczą 10 tys. zł.
Termin rozpoczęcia składania wniosków zostanie podany najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru. ARiMR będzie przyjmowała wnioski od zainteresowanych rolników nie dłużej niż przez 30 dni roboczych, lecz nie później niż do 31 grudnia danego roku.
O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie.
Szczegóły kryteriów wyboru operacji na www.arimr.gov.pl
Po 40 dniach od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy powinna pojawić się informacja o kolejności przysługiwania pomocy, wniosek o przyznanie pomocy będzie rozpatrywany w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, a ARiMR dokona wypłaty środków finansowych niezwłocznie po pozytywnym jego rozpatrzeniu.
Obowiązkowe będzie ubezpieczenie inwestycji zrealizowanej w ramach tej pomocy od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź lub obsunięcia się ziemi w okresie 5 lat, liczonym od przyznania pomocy, które musi zawrzeć rolnik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności