Wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 16 czerwca

W związku z tym, że ostatni dzień na złożenie wniosków o dopłatę z tytułu zużytego materiału siewnego mija w niedzielę 15 bm. , a więc dzień wolny od pracy, wnioski można składać do 16 czerwca – poinformowało biuro prasowe Agencji Rynku Rolnego. N

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1) w przypadku zbóż:
a) pszenica zwyczajna,
b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
c) jęczmień,
d) pszenżyto,
e) owies

2) w przypadku roślin strączkowych:
a) łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
b) groch siewny,
c) bobik,
d) wyka siewna

3) ziemniaki.

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej
2) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
3) 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego
4) 130 kg – w przypadku jęczmienia
5) 150 kg – w przypadku pszenżyta
6) 150 kg – w przypadku owsa
7) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego)
8) 200 kg – w przypadku grochu siewnego
9) 80 kg – w przypadku wyki siewnej
10) 270 kg – w przypadku bobiku
11) 2500 kg – w przypadku ziemniaka
12) 140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych sporządzonych z materiałusiewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych wymienionych w pkt 1-6.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnegokategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który:
1) posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznejpowierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa sięzwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa,o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwarolnego

2) zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lubkwalifikowany:
a) zakupiony od:
– przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorcówdokonujących obrotu materiałem siewnym albo
– podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanychdo rejestru rolników,
– podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym na obszarzepozostałych państw członkowskich UE, jeżeli materiał ten zostałzakupiony, przywieziony i wysiany lub wysadzony przezproducenta rolnego w jego gospodarstwie.

b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcęwpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany dorejestru rolników (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca2003 r. o nasiennictwie – (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, nr 41, poz. 271 zpóźn. zm.).

Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wraz z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres Oddziału Terenowego ARR właściwego za względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, do dnia 15 czerwca 2008 r.

W sobotę 14 czerwca 2008 r. oddziały terenowe ARR będą pełniły dyżury celem umożliwienia jak największemu gronu producentów rolnych złożenie wniosku o przyznanie dopłaty.

MS, Wrp.pl