Wnioski o dofinansowanie utylizacji tylko do końca września

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina firmom, które zajmują się utylizacją, że 30 września br. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. Wnioski te dotyczącą usług, które będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Agencja dofinansowuje zbiórkę i utylizację padłych sztuk bydła, owiec, kóz, świń lub koni. W tym roku na ten cel w budżecie ARiMR przewidziano 55 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu z ARiMR rolnicy pokrywają tylko niewielką część kosztów utylizacji padłych zwierząt, a nie płacą za zbiórkę i transport takich sztuk.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Do wniosku należy załączyć oryginał:

1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie takich usług,
2.wypisu z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Po zweryfikowaniu wniosku Agencja podpisze z podmiotem umowę określającą szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych przyznanych konkretnej firmie. Weryfikacja wniosków będzie dotyczyła w szczególności sprawdzenia ich kompletności i poprawności pod względem merytorycznym oraz rachunkowym, w tym wielkości planowanego do wykonania zakresu rzeczowego zbiórki, transportu i unieszkodliwiana padłych zwierząt, w stosunku do realizacji takich usług w 2008 i 2009 r. na obszarze poszczególnych województw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, Agencja na piśmie wskaże firmie zakres koniecznych poprawek lub uzupełnień oraz termin i sposób ich złożenia.
Podmioty utylizacyjne, które podpiszą umowy z ARiMR, będą od 1 stycznia 2010 r. świadczyły na ich podstawie usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych sztuk bydła, owiec, kóz, świń lub koni z dofinansowaniem ze środków Agencji. W związku z tym, że umowy zostaną zawarte w najbliższych miesiącach, limit środków finansowych, jaki zostanie rozdysponowany w ramach tych umów, będzie uzależniony od zaawansowania prac nad projektem budżetu państwa na 2010 r. w dniu zawierania umów i wysokości środków przewidzianych w tym projekcie na dofinansowanie kosztów utylizacji.