Veto Copa-Cogeca w kwestii budżetu UE

Copa-Cogeca odrzuciła propozycje prezydencji cypryjskiej odnośnie przyszłego budżetu UE na lata 2014-20, ostrzegając, że oznaczają one ograniczenie wydatków na politykę rolną, co może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to sytuacja nie do przyjęcia ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na żywność, wyższe koszty produkcji i znaczne wahania na rynkach.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen ostrzegał, że rolnicy już znajdują się pod presją ze względu na wysokie koszty produkcji. Dochody rolników stanowią jedynie połowę średnich dochodów w UE a popyt na żywność wzrasta. Ponadto w ramach obydwu filarów przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) będą oni musieli stosować instrumenty, które zwiększą ich nakład pracy i ograniczą dochody. Propozycje Komisji już oznaczają cięcia w budżecie WPR w wysokości 10% w wartościach rzeczywistych. Teraz prezydencja cypryjska proponuje kolejne cięcia oraz zwiększenie elastyczności między filarami. Wydatki na rolnictwo stanowią mniej niż 1% wszystkich wydatków publicznych UE i należy utrzymać je na co najmniej tym samym poziomie do roku 2020, jeśli chcemy zapewnić rolnikom i ich spółdzielniom możliwość prowadzenia dalszej działalności. Co więcej, zgodnie z propozycjami prezydencji, państwa członkowskie będą mogły przesunąć do 15% funduszy przeznaczonych na płatności bezpośrednie dla rolników w ramach pierwszego filaru do filaru drugiego. Ponadto nie będą one musiały współfinansować przesuniętych środków. – Jeśli rolnicy mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności równocześnie spełniając wymagania środowiskowe w ramach instrumentów zazieleniania trzeba utrzymać całość budżetu na pierwszy filar – powiedział Pekka Pesonen. – Trzeba również zapewnić silne wsparcie na szczeblu krajowym i regionalnym dla instrumentów rozwoju obszarów wiejskich w drugim filarze. Dlatego też wszystkie wydatki z drugiego filaru powinny być współfinansowane. Z powyższych względów propozycje prezydencji są nie do przyjęcia. Apeluję do głów państw i rządów o podjęcie wszelkich działań prowadzących do ich rewizji – podkreślił Sekretarz Generalny.
Reakcja Copa-Cogeca związana jest z początkiem dyskusji nad propozycjami przed szczytem UE, który odbędzie się 22-23 listopada.
Źródło: Copa-Cogeca