Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego trafi do prezydenta

W środowym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, posłowie odrzucili większość poprawek Senatu. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Ustawa ma wejść w życie od początku przyszłego roku.

W dniu 5 sierpnia 2015 r. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu oraz przewodniczących sejmowych klubów parlamentarnych o odrzucenie w wieczornym głosowaniu senackich poprawek do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Zarząd KRIR wskazał w swoim wystąpieniu, że ustawa wypracowana i przyjęta przez Sejm RP jest aktem prawnym kompletnym, a poprawki psują tę ustawę i są niekorzystne dla gospodarstw rodzinnych, zwracając się z apelem o przyjęcie ustawy w wersji sejmowej, bez poprawek Senatu.
W głosowaniu posłowie odrzucili większość z 26 poprawek Senatu do ustawy. Sejm przywrócił rozwiązania wcześniej wypracowane. Posłowie przyjęli tylko poprawki Senatu o charakterze doprecyzowującym.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w ustawie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
Ustawa przewiduje powierzenie Agencji Nieruchomości Rolnych większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakłada też, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządami rolniczymi.

W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi ustawa określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę, tak jak dotychczas nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ma to ograniczyć tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych.
Nowa ustawa ma zastąpić przepisy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Renata Struzik, za: KRIR