Traktory odjechały ze Szczecina… na razie

Trwający od kilku dni w Szczecinie protest rolników został zawieszony do czasu przyjazdu Ministra Rolnictwa (zapowiedzianego na pocz. lipca). W poniedziałek Przedstawiciele Miedzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego rozmawiali z przybyłym z Warszawy Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Leszkiem Świętochowskim.

Obietnica przyjazdu ministra rolnictwa i częściowe spełnienie postulatów przekonały protestujących w Szczecinie rolników do powrotu do domu. Ale zapowiadają, że traktory wrócą na Wały Chrobrego, gdy do Szczecina przyjedzie minister.
Protest przed zachodniopomorską siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych rozpoczął się w czwartek przed południem. Traktory zablokowały część ulic w okolicach Wałów Chrobrego. Rolnicy nie zgadzają się na objęcie ich reformą emerytalną, chcą też zmiany zasad sprzedaży państwowej ziemi. Zdaniem rolników przetargi na sprzedaż ziemi, które prowadzi Agencja Nieruchomości Rolnych, preferują nie indywidualnych polskich rolników, ale podstawione przez zachodnie koncerny osoby”.

Nić porozumienia
Ustalenia ze spotkania Prezesa ANR Pana Leszka Świętochowskiego z przedstawicielami Miedzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2012 r. w siedzibie ANR OT w Szczecinie.
1. Wyeliminowanie z przetargów ograniczonych osób “nieuprawnionych”- tzw. “słupy”.
Propozycja rozwiązania:
• zobowiązanie członków komisji przetargowych do szczególnej i wnikliwej analizy dokumentów przedkładanych przez osoby chcące wziąć udział w przetargu ograniczonym, w celu wyeliminowania “figurantów”,
• jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość potwierdzona dowodami, na występowanie w przetargach ograniczonych osób podstawionych, przetargi będą odwoływane lub unieważniane, Agencja nie będzie dopuszczać takich osób do uczestnictwa w przetargach,
• przeprowadzenie szkolenia dla urzędników gmin potwierdzających oświadczenia do uczestnictwa w przetargach ograniczonych,
• propozycja zmiany ustawy – możliwość nabycia przez jedną osobę, w całym okresie, łącznie z posiadanym areałem do 300 ha użytków rolnych od ANR,
• publikacja ogłoszeń przetargowych na przetarg ograniczony w terminie nie późniejszym niż 35 dni od daty przetargu, w celu umożliwienia komisjom dokonania wnikliwszej analizy dokumentacji składanej przez osoby ubiegające się o dopuszczenie do przetargów ograniczonych.
2. Przedłużanie umów dzierżaw w celu utrzymania płynności finansowej gospodarstw.
Propozycja rozwiązania:
• na uzasadniony wniosek dzierżawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Izby Rolniczej,
• szczegóły rozszerzenia wytycznych zostaną dopracowane przy udziale Rady Społecznej przy Prezesie ANR i Ministerstwa Rolnictwa.
3. Wstrzymanie sprzedaży z dzierżawcami.
Propozycja rozwiązania:
Nieruchomości obciążone aktywną umową dzierżawy, w których dzierżawcą jest rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie podlegają sprzedaży w trybie przetargowym
4. Przeprowadzanie przetargów ograniczonych na dzierżawę na wniosek Izby Rolniczej.
Propozycja rozwiązania: w związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia w pierwszej kolejności przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, w przypadku gdy pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż będzie nieskuteczny, a nie ma wniosków innych grup uprawnionych do uczestnictwa w przetargach ograniczonych, nieruchomość zostanie wystawiona do przetargu ograniczonego na dzierżawę, na zasadny wniosek Izby Rolniczej.
5. Możliwość nabywania gruntów przez dzierżawców korzystających z prawa pierwszeństwa nabycia z możliwością rozłożenia ceny sprzedaży na raty i zastosowaniem oprocentowania w wysokości 2%.
Propozycja rozwiązania: Zastosowanie oprocentowania w wysokości 2% dla osób spełniających kryterium rolnika indywidualnego, którzy wydzierżawili nieruchomość w drodze przetargowej.
6. Powiadamianie dzierżawców o konieczności składania wniosków z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku zamiaru przedłużania umowy dzierżawy.
Propozycja rozwiązania: Agencja wyśle do wszystkich dzierżawców pisma informujące o konieczności składania wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy w ustawowym trzymiesięcznym terminie w przypadku zamiaru dalszego dzierżawienia nieruchomości.
Komitet protestacyjny podniósł jeszcze następujące kwestie, które winny zostać rozpatrzone przez ANR lub Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie:
• Możliwości uznania umowy dzierżawy jako pełnoprawnej formy rozdysponowania gruntów,
• Możliwości ograniczenia ilości działek możliwych do wylicytowania w danym przetargu do jednej,
• Weryfikacji stanowiska ANR w zakresie zabezpieczenia umów sprzedaży nieruchomości rolnych, postulat Komitetu hipoteka i weksel,
• Weryfikacji stanowiska ANR w zakresie wysokości nowych czynszów zabezpieczeń w przypadku przedłużania umów dzierżawy.
Ponadto wystąpiono z wnioskiem by nie dopuszczono do ukarania karami administracyjnymi przez ANR uczestników protestu.
Propozycja rozwiązania: Zapewnienie o braku takich restrykcji związanych z działalnością ANR wobec osób uczestniczących w proteście.

(Podpisano: Prezes ANR Leszek Świętochowski oraz Przewodniczący MKPRWZ Edward Kosmal, Szczecin, dn. 18 czerwca 2012 r.)