Ruszyły zaliczki na PROW

Dzięki zmianie regulacji prawnych, a ściślej Ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, która weszła w życie 10 maja, Beneficjenci mogą – również od 10 maja – występować do ARiMR z wnioskiem o wypłatę zaliczki, która pozwoli łatwiej sięgnąć po pieniądze z PROW 2007-2013.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach działań inwestycyjnych oraz działań osi Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ma to ułatwić jak największej liczbie rolników, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów korzystanie z takiej pomocy.

Zaliczkę z ARiMR będzie można otrzymać na realizację operacji w ramach działań:
1. Modernizacja gospodarstw rolnych,
2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
3. Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,
4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
•dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
•dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
6. Wdrażanie projektów współpracy,
7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Zaliczka dla Beneficjentów działań inwestycyjnych (punkty 1-4) może wynieść nawet połowę wartości przyznanej przez ARiMR w latach 2009 oraz 2010. Zaliczka wypłacana Beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20% przyznanej pomocy.

Natomiast zaliczka przyznawana na “Wdrażanie projektów współpracy” oraz “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (punkty 5-6) w zakresie małych projektów może pokryć nawet do 50% przyznanej Beneficjentowi w latach 2009 oraz 2010 kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji. Zaliczka wypłacana Beneficjentom w kolejnych latach nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji.

Na zaliczkę w wysokości do 20% przyznanej pomocy związanej z kosztami bieżącymi mogą liczyć Lokalne Grupy Działania w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (punkt 7).

Wypłata zaliczki podlega ustanowieniu gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki.

Z zaliczek będą mogli skorzystać także Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o pomoc finansową z ww. działań, w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które zostały przeprowadzone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy np. podczas ubiegłorocznych naborów wniosków.

W tym przypadku zaliczka będzie wypłacana Beneficjentowi na jego wniosek, który składać się będzie na formularzu opracowanym przez ARiMR, udostępnionym m.in. w Centrali i Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR.
Ważne jest, aby Beneficjenci składając wniosek o zaliczkę, dokonali tej czynności w odpowiednim terminie, jak przypomina ARiMR. Szczegóły na stronie Agencji.