Rolnicy ocenili ANR

Ośrodek badania opinii publicznej TNS OBOP w dniach 27 maja – 7 czerwca 2011 przeprowadził badanie Polska Wieś i Rolnictwo”. Badanie dotyczyło sposobu postrzegania życia na wsi w I półroczu 2011 r., jak i oceny poszczególnych instytucji ściśle współpracujących z mieszkańcami wsi. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”

Ocena wystawiona Agencji Nieruchomości Rolnych przez rolników, najważniejszych partnerów ANR, napawa optymizmem. Zdecydowana większość badanych (79%) ocenia działalność ANR dobrze, w tym 11% bardzo dobrze, źle ocenia ANR mniej niż co dziesiąty badany (7%). Jest to nieznaczna poprawa do roku ubiegłego, w którym dobrze Agencję oceniało 77% mieszkańców wsi.

Połowa ankietowanych wie o możliwości nabycia ziemi z zasobu ANR na zasadach preferencyjnych do końca 2013 r. Zaś ponad połowa (52%) nie jest świadoma, że pełne otwarcie rynku ziemi w Polsce dla nabywców z większości krajów europejskich nastąpi w maju 2016 r. Co piąty rolnik zamierza w ciągu najbliższych 3 lat nabyć od ANR ziemię, a 76% respondentów tej grupy zakupu ziemi od ANR nie przewiduje. Spośród chętnych do nabycia ziemi od ANR, 45% ankietowanych chciałoby nabyć areał do 5 ha, 29% – do 15 ha, a 26% – powyżej 15 ha. Większość badanych chciałaby sfinansować nabycie ziemi za pomocą kredytu preferencyjnego (61% w grupie do 5 ha, 54% – do 15 ha i 73% – powyżej 15 ha). Na drugim miejscu wymieniana jest płatność na raty (26% – do 5 ha, 38% – do 15 ha i 21% – powyżej 15 ha).

Informacje o Agencji Nieruchomości Rolnych i jej działaniach połowa badanych czerpie z telewizji (46% z telewizji publicznej, 4% – z niepublicznej), a co czwarty od rodziny i znajomych. Tylko 16% badanych czerpie wiedzę o ANR z prasy, również 16% z Internetu i jedynie 6% z radia. Specjalne broszury oraz lokalne placówki ANR, ARiMR, ARR i KRUS są źródłem informacji o ANR dla 34% badanych. Odbiorcami broszur jest 13% badanych, a 21% respondentów swoją wiedzę na temat Agencji czerpie z lokalnych placówek instytucji związanych z rolnictwem.

Z raportu TNS OBOP wynika, że 9 na 10 osób mieszkających na wsi jest zadowolonych z faktu mieszkania na wsi, a nie w mieście, przy czym niemal połowa respondentów (47%) jest z tego powodu bardzo zadowolona. Aż 8 na 10 mieszkańców wsi nie chciałoby się przeprowadzić do ośrodków miejskich, w tym co drugi byłby temu bardzo niechętny.

Trzy największe powody do zadowolenia dla mieszkańców wsi to bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, dostęp do sieci wodociągowej i dostęp do Internetu – odpowiednio 72%, 77% i 60%. Pomimo wysokiego poziomu zadowolenia z życia na wsi, mieszkańcy wsi narzekają na następujące rzeczy: brak dostępu do sieci gazowej i kanalizacyjnej – 49% i 42%, brak możliwości rozwoju – 41%, a niewiele mniej (40%) narzeka na brak dostępu do kultury i sztuki.

Badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1500 osób (867 rolników i 633 nierolników”), dotyczyło sprawdzenia ich obecnej sytuacji, poziomu zadowolenia ze zmian związanych z terenem, na którym żyją oraz tego, jak oceniają funkcjonowanie instytucji zarządzających i wspomagających rolnictwo. W badaniu wykorzystano “technikę PAPI” (“Paper and Pencil Interview”) polegającą na prowadzeniu badań ilościowych.

Badanymi były osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, ubezpieczone w KRUS, kierujące lub zarządzające gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna (grupa określana w badaniu jako “rolnicy”), oraz osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, nieubezpieczone w KRUS (“nierolnicy”).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności