Rekompensaty za rezygnację z produkcji mleka

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z dniem 14 lipca 2007 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 794), które przewidują możliwość zrzekania się IIR w zamian za rekompensatę finansową. N

Zgodnie z przepisami ww. ustawy dostawcy hurtowemu lub dostawcy bezpośredniemu, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych oraz zrzeknie się prawa do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej jego własność, przyznaje się z budżetu państwa, na jego wniosek, rekompensatę.

Warunkiem uzyskania rekompensaty jest:
1. złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję
2. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zrzeka się, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, prawa do całości indywidualnej ilości referencyjnej, ale nie większej niż ilość, za którą można uzyskać rekompensatę określoną w drodze rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do zaprzestania produkcji i wprowadzania do obrotu mleka lub przetworów mlecznych począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek
4. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do utrzymywania w gospodarstwie w okresie co najmniej 3 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, pogłowia bydła lub owiec lub kóz w liczbie nie większej niż 1,5 i nie mniejszej niż 0,3 sztuk wyrażonych w dużych jednostkach przeliczeniowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), na 1 ha trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym,
5. złożenie pisemnego oświadczenia, w którym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni zobowiązuje się do posiadania w okresie co najmniej 3 lat, począwszy od dnia 1 kwietnia roku kwotowego następującego po roku, w którym złożono wniosek, powierzchni trwałych użytków zielonych lub gruntów ornych z uprawą roślin pastewnych na pasze w plonie głównym nie mniejszej od tej, którą dostawca posiadał w dniu złożenia wniosku
6. posiadanie w dniu złożenia wniosku gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie rekompensaty zawiera:
1. imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres
2. numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
3. numer rejestracyjny dostawcy nadany przez Agencję
4. numer rachunku bankowego dostawcy
5. informację o miejscu położenia i wielkości gospodarstwa dostawcy.

Do wniosku dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni dołącza:
1. kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia rachunku bankowego
2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W przypadku, gdy producent jest właścicielem indywidualnej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych i indywidualnej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich i ubiega się o przyznanie rekompensaty jest obowiązany do zrzeczenia się prawa do tych ilości, z tym że ich suma nie może być większa niż ilość, za którą można uzyskać rekompensatę określona w drodze rozporządzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Decyzję w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej, stanowiącej własność dostawcy w dniu wydania decyzji i przyznania rekompensaty wydaje właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada roku kwotowego, w którym został złożony wniosek.

Rekompensata jest wypłacana przez Agencję w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, na rachunek bankowy dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego. W roku kwotowym, w którym jest składany wniosek, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni nie może być stroną umowy zbycia lub oddania IIR w używanie, oraz nie może wnioskować o dokonanie konwersji indywidualnej ilości referencyjnej. Jeżeli w danym roku kwotowym dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni złożył wniosek o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy nie może ubiegać się o przyznanie rekompensaty w tym roku kwotowym.

Wysokość rekompensaty przyznanej producentowi ustala się jako iloczyn stawki rekompensaty ustalonej w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów i wielkości indywidualnej ilości referencyjnej, stanowiącej własność producenta. W przypadku, gdy suma rekompensat należnych do wypłacenia jest większa niż kwota środków budżetu państwa przeznaczonych na przyznanie rekompensaty wielkość wypłacanych rekompensat zostanie zredukowana przy zastosowaniu tego samego współczynnika redukcji ustalonego przez Prezesa Agencji. W takim przypadku wnioski rozpatrywane będą do momentu, kiedy będą mogły zostać uwzględnione w całości, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski z najmniejszymi indywidualnymi ilościami referencyjnymi, jakie zostaną przekazane do krajowej rezerwy. W trzecim roku po przyznaniu rekompensaty w gospodarstwie dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego Agencja przeprowadzi kontrolę, w ramach której ustala spełnienie przez dostawcę warunków określonych w zobowiązaniach złożonych przy wniosku.

Jeżeli w wyniku kontroli lub przeprowadzenia innych czynności sprawdzających, zostanie stwierdzone, że którykolwiek z warunków określonych w zobowiązaniach, w okresie objętym zobowiązaniem, nie był spełniony, dostawca zostaje zobowiązany w drodze decyzji do zwrotu rekompensaty. Rekompensata nie podlega zwrotowi, jedynie w przypadku wprowadzania przez dostawcę hurtowego lub dostawcę bezpośredniego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych, w sytuacji wystąpienia w gospodarstwie dostawcy w okresie objętym zobowiązaniem, przypadków siły wyższej wpływających na spełnienie zobowiązań. Wysokość stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw zostanie określona w przepisach rozporządzeniu Rady Ministrów.Maksymalna wielkość indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Powyższe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej ARR niezwłocznie po opublikowaniu stosownych przepisów w Dzienniku Ustaw.

źródło: ARR
opr. MS