Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rybołówstwie morskim

Rada Ministrów przyjęła we środę projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Projektowana ustawa zastąpi regulacje zawarte w obowiązującej obecnie ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.).

Nowa ustawa w kompleksowy sposób określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.
Celem jej powstania jest zapewnienie ram prawnych dla efektywnego funkcjonowania sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych. Należy pamiętać, że wykonywanie rybołówstwa morskiego w przeważającym stopniu regulowane jest przepisami unijnymi, które mogą być wprawdzie stosowane wprost, jednak często wymagają doprecyzowania przez państwo członkowskie. Zachodzi, zatem potrzeba usystematyzowania w jednym akcie prawa krajowego zagadnień ujętych w rozporządzeniach Unii Europejskiej, co ułatwi ich stosowanie. Projektowana ustawa będzie regulować te zagadnienia, które zostały pozostawione do rozstrzygnięcia państwom członkowskim. Określi ona również właściwość organów i tryb postępowania we wskazanych sprawach.
Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a przepisy dotyczące stosowania kar pieniężnych mają obowiązywać od 1 lutego 2015 r.

MRiRW