Materiał siewny a powódź

W przypadku zniszczenia upraw przez powódź należy do 25 czerwca br. złożyć w Agencji Rynku Rolnego stosowne wnioski i dokumenty, by móc ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku tegorocznej powodzi w przypadku, gdy:
•otrzymali w 2010 r. dopłatę mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., są zobowiązani do poinformowania Dyrektora OT ARR o zmianie stanu faktycznego w uprawach, do powierzchni których przyznano dopłatę,
•jeszcze nie złożyli w 2010 r. wniosku o przyznanie dopłaty, a zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r., posiadają dokumenty potwierdzające zakup tego materiału siewnego oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie szkody w tychże uprawach, mogą ubiegać się o dopłaty, składając wniosek do dnia 25 czerwca br.

UWAGA: Wnioski o przyznanie dopłaty można składać tylko do 25 czerwca 2010 roku we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.

Szczegóły na www.arr.gov.pl