Kontrole zbóż i ziemniaków

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ostatnim tygodniu opublikowała dwa nowe raporty z przeprowadzonych kontroli. Pierwszy dotyczył jakości handlowej przetworów zbożowych, drugi ziemniaków. Zboża wypadły całkiem dobrze, gorzej z ziemniakami, w przypadku których wykryto wiele nieprawidłowości w kwestii znakowania. N

Zboża i produkty zbożowe
Kontrolę jakości handlowej przetworów zbożowych obejmującą mąkę, kaszę, płatki zbożowe, otręby przeprowadzono w 135 zakładach przetwórstwa zbożowego (39% podmiotów znajdujących się w ewidencji WIJHARS) na terenie 16 województw. Na 56 przebadanych partii ziarna zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa zakwestionowano jakość jedynie 3 partii (5% skontrolowanych partii zbóż) z powodu porażenia szkodnikami (wołkiem zbożowym) i zaniżonej liczby opadania. Tak niewielki odsetek nieprawidłowości wskazuje, że krajowe ziarno przeznaczone do produkcji przetworów zbożowych było dobrej jakości. Poziom nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych przetworów zbożowych nieznacznie zmalał, w stosunku do poprzedniej kontroli, tj. o 4 punkty procentowe z 21% w roku 2007 do 17% w roku 2008. Występujące w co piątej skontrolowanej próbce przetworów zbożowych uchybienia, dotyczące zawyżonej lub zaniżonej zawartości popiołu, niewłaściwego rozdrobnienia przetworów zbożowych, zawyżonej kwasowości, mogą świadczyć o błędach popełnianych przez producentów w procesie technologicznym oraz braku lub nierzetelnym prowadzeniu monitoringu jakości wyrobów gotowych w laboratoriach zakładowych. Odsetek nieprawidłowości w zakresie znakowania nie zmienił się w porównaniu do roku 2007 i wynosił 25%. Najczęściej kwestionowano znakowanie przetworów zbożowych z powodu nie zamieszczania przez producentów informacji o sposobie przechowywania, które jest szczególnie istotne w przypadku takich produktów jak mąka, kasza oraz otręby, łatwo ulegających przemianom fizykochemicznym w warunkach zawyżonej wilgotności. Ponadto, na opakowaniach producenci podawali niepełne dane identyfikacyjne lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, co narusza interesy konsumentów w zakresie otrzymania rzetelnej informacji o producencie i kupowanym produkcie.

Ziemniaki
Kontrolę przeprowadzono w 96 podmiotach gospodarczych wprowadzających do obrotu ziemniaki wczesne i jadalne. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Nieprawidłowości dotyczyły jednak głównie znakowania. Wymagań w tym zakresie nie spełniło 22% skontrolowanych partii, dotyczyło to przede wszystkim: braku jakiegokolwiek oznakowania i braku oznakowania w języku polskim, braku pełnej nazwy oraz braku kraju pochodzenia. Ponadto, w przypadku 3% skontrolowanych partii stwierdzono niezgodności z wymaganiami, dotyczące: zapleśnienia bulw, nadmiernego zawilgocenia powierzchni, porażenia zgnilizną, uszkodzeń mechanicznych oraz porośnięcia kiełkami powyżej dopuszczalnej długości (3 mm). Kontrola wykazała najwięcej nieprawidłowości w przypadku ziemniaków wczesnych pochodzących z UE i krajów trzecich (31%) oraz ziemniaków jadalnych pochodzenia krajowego (28%).

Wrp.pl