Internetowa Giełda Towarowa

Działając pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządy czołowych polskich organizacji producentów rolnych, zawarły porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju rynku rolnego. Pierwszym efektem współpracy jest wsparcie pilotażowego projektu w zakresie wykorzystania Internetowej Giełdy Towarowej, do negocjacji cen skupu zbóż od dostawców.

Działając pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które reprezentuje Pan Krzysztof Ardanowski, Podsekretarz Stanu, zarządy czołowych polskich organizacji producentów rolnych: Krajowego Związku Producentów Rzepaku , Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz firmy e-WGT S.A., prowadzącej Internetową Giełdę Towarową, zawarły porozumienie o współpracy. Głównym celem współpracy ma być podejmowanie wspólnych inicjatyw w kierunku rozwoju rynku rolnego oraz tworzenia stabilnych warunków produkcji i egzystencji gospodarstw rolnych w Polsce Cel ten obejmuje w szczególności:
– promowanie działań dotyczących tworzenia i rozwoju systemów rynkowych stabilizujących ceny na rynku towarów rolnych a także zarządzania ryzykiem w rolnictwie
– wspieranie rozwoju internetowych mechanizmów rynkowych umożliwiających rolnikom w jak najszerszym zakresie uczestniczenie w procesie negocjacji i odkrywania cen równowagi rynkowej towarów ( w szczególności w kresie zbiorów) oraz rozwój negocjacyjnej platformy handlu towarami w Internecie,
– podnoszenie znaczenia i wpływu producentów rolnych na funkcjonowanie instytucji rynku towarów rolnych a przede wszystkim giełdy towarowej.

Pierwszym efektem porozumienia jest pomoc wszystkich Organizacji wspólne działanie w realizacji pilotażowego projektu w zakresie wykorzystania Internetowej Giełdy Towarowej, do negocjacji cen skupu zbóż od dostawców, którzy podpisali lub podpiszą umowy kontraktacyjne z uczestniczącymi w systemie firmami.Do współpracy zaproszono firmę ELEWARR, która w bieżącym sezonie prowadzić będzie skup zbóż, oraz firmę KOMAGRA, która prowadzić będzie skup rzepaku technicznego na cele energetyczne.

To nowatorskie w polskich warunkach przedsięwzięcie pozwoli odkrywać rzeczywistą cenę rynkową w konkretnym elewatorze, wynikającą z bieżącego popytu i podaży zbóż i rzepaku na rynku. W systemie tym rolnicy po raz pierwszy nie będą biernymi dostawcami towaru akceptującymi ceny ustalone przez firmy skupujące , lecz pomimo swego rozproszenia terytorialnego będą mogli uczestniczyć w sesji przetargowej na której ustalona zostanie cena skupu obowiązująca w danym elewatorze przez najbliższy tydzień.

Zarząd spółki ELEWARR zdecydował, że projekt realizowany będzie na terenie województw:
– poznańskiego w elewatorze w Gądkach,
– poznańskiego w elewatorze w Kępnie,
– lubuskiego w elewatorze w Nowogrodzie Bobrzańskim,
– mazowieckiego w elewatorze w Proboszczewicach,
– lubelskiego w elewatorze w Lubyczy Królewskiej.
– kujawsko-pomorskiego w elewatorze w Wąbrzeźnie.

Każdy producent zbóż z tego rejonu będzie mógł za pośrednictwem internetu uczestniczyć w publicznej licytacji ceny równowagi rynkowej tego surowca dostarczanego do danego elewatora.

Decyzją zarządu firmy KOMAGRA wytypowano do ustalania rynkowej ceny skupu rzepaku przy wykorzystaniu platformy IGT”, elewator w Prudniku w województwie opolskim. Stwarza to szansę dla rolników z rejonu tego elewatora do uczestniczenia w określaniu ceny skupu rzepaku technicznego na cele energetyczne w czasie zbiorów.Przedsięwzięcie to jest początkiem tworzenia krajowego systemu odkrywania ceny równowagi rynkowej na rynku zbóż w Polsce. Jest też alternatywą dla dotychczas wykorzystywanego w skupie odnośnika cenowego zbóż kształtowanego przez zagraniczne terminowe rynki zbóż i rzepaku, które nie zawsze oddają rzeczywistą sytuację na rynku polskim.

Realizacja celów przyświecających opisanemu projektowi, obejmujących zarówno techniczne wdrożenie do praktyki internetowych form obrotu i odkrywania cen towarów rolnych a przez to ich stabilizację na rynku rolnym, wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej zarówno wśród podmiotów skupujących ale przede wszystkim wśród producentów rolnych. W tym zakresie projekt uzyskał wsparcie ze strony Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju Instytucje te udostępnią sale komputerowe w celu przeszkolenia potencjalnych uczestników giełdy internetowej. Szkolenia takie odbywały się będą w miesiącu czerwcu a ich terminy podane będą na stronie internetowej www.ewgt.com.pl lub na stronach WODR z danego rejonu.

prof. dr hab. Michał Jerzak
Prezes Zarządu WGT S.A.