Humanitarne postępowanie z karpiem

Zbliżające się święto to okres zwiększonej sprzedaży żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

Jedyne humanitarne metody uśmiercania ryb wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących to te, które są stosowane w procedurach naukowych. Uśmiercanie ryb odbywa się poprzez uderzenie w głowę, które powoduje utratę świadomości w połączeniu ze skrwawieniem lub zniszczeniem mózgu lub poprzez dekapitację po uprzednim ogłuszeniu. Tylko te metody mogą być stosowane w odniesieniu do ryb uśmiercanych w punktach sprzedaży detalicznej.

Bezwzględnie zabronione jest uśmiercanie ryb przy udziale dzieci lub w ich obecności. Jest to zakaz zagrożony sankcją karną. W punktach sprzedażny detalicznej należy wydzielić miejsce uśmiercania rybć, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, tak aby uśmiercanie nie odbywało się przy udziale dzieci lub w ich obecności, informuje GIW. Takie miejsce powinno także spełniać wszelkie wymogi weterynaryjno-sanitarne.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby uśmiercaniem karpi zajmowały się osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Nie można też zapominać o dobrostanie zwierząt i zapewnić rybom właściwe warunki bytowania, a więc możliwość egzystencji zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi. Przede wszystkim powinno się dopasować wielkość basenu do ilości ryb oraz związane z tym właściwe napowietrzenia wody w basenie, by nie doprowadzać do śnięcia ryb.

Odpowiednie postępowanie dotyczy też samej sprzedaży. Zalecaną metoda pakowania żywych karpi jest umieszczenie w pojemniku, wiaderku, ewentualnie w reklamówce napełnionymi odpowiednią ilością wody z dostępem powietrza. W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków związanych z transportem żywego karpia bezpośrednio po zakupie przez konsumenta finalnego, zalecane jest uśmiercanie zwierząt w miejscu ich zakupu z zachowaniem zasad humanitaryzmu.