Dzierżawa na 10 lat

Zmieniły się zasady dzierżawienia nieruchomości rolnych z zasobu Skarbu Państwa. Nowe przepisy oznaczają ułatwienia dla rolników. Jakie?

W poniedziałek, 9 lutego 2015 roku Agencja Nieruchomości Rolnych zmieniła zarządzenie prezesa ANR, które obowiązywało przez ostatnie dwa lata, dotyczące zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Od tej pory będzie można wydłużyć okres trwania umowy dzierżawy do 10 lat. Nie dotyczy to jednak wszystkich bez wyjątku. Nowe zasady stosuje się w określonych przypadkach, np. gdy nieruchomość nie może zostać sprzedana lub gdy rolnik przedstawi inne obiektywne powody, dla których umowa powinna być przedłużona. Jakie?

Są to sytuacje, gdy dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa. Może się również zdarzyć, że rolnik wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą lub przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich. W takich przypadkach wydłużenie okresu trwania umowy dzierżawy jest zasadne.

Kolejnym powodem, dla którego będziemy mogli gospodarować 10 lat na dzierżawionym gruncie, jest sytuacja, gdy przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych. Również, gdy przemawiają za tym względy społeczno−gospodarcze, np. wysokość zatrudnienia, profil produkcji, producent może dzierżawić grunty przez okres 10 lat.

Nowe zarządzenie można przeczytać na stronie internetowej agencji www.anr.gov.pl.

Zasady pozwalające na dłuższy okres dzierżawy to ułatwienie nie tylko dla rolników, ale i dla samej agencji. Od 3 lat ANR konsekwentnie zwiększa areał i liczbę umów dzierżawy. Obecnie w dzierżawie jest ponad milion hektarów gruntów. Dzięki temu grunty są wykorzystywane rolniczo, zmniejsza się liczba niezagospodarowanych ziem, czynsz dzierżawny jest systematycznie płacony, a przede wszystkim likwidowane jest zjawisko bezumownych użytkowników państwowych gruntów.

Renata Struzik, źródło: KRIR