Dopłaty do materiału siewnego – wnioski można składać od 1 grudnia

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 grudnia można składać wnioski odopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategoriielitarny lub kwalifikowany.

Stawki dopłat
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonychmateriałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
1) 100 zł – w przypadku zbóż
2) 160 zł – w przypadku roślin strączkowych
3) 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategoriielitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarnylub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
1. w przypadku zbóż:
• pszenica zwyczajna,
• żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
• jęczmień,
• pszenżyto,
• owies
• mieszanki zbóż objętych dopłatami
2. w przypadku roślin strączkowych:
• łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
• groch siewny,
• bobik,
• wyka siewna
3. ziemniak.

Minimalne ilości materiału siewnego na 1ha
Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsianialub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
• 140 kg – w przypadku mieszanek zbóż objętych dopłatami
• 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej
• 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego
• 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego
• 130 kg – w przypadku jęczmienia
• 150 kg – w przypadku pszenżyta
• 150 kg – w przypadku owsa
• 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego)
• 200 kg – w przypadku grochu siewnego
• 80 kg – w przypadku wyki siewnej
• 270 kg – w przypadku bobiku
• 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

Termin składania wniosków
Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiałusiewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, składa się:
1. dla materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, wokresie:
a) od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego – w przypadku materiału siewnego zbóżozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopadadanego roku kalendarzowego, albo
b) od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca – w przypadku materiału siewnegozbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanegoz magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopadapoprzedniego roku kalendarzowego
2. w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca – w przypadku materiałusiewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategoriielitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia w roku złożeniawniosku, który został:
a) zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożeniewniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub
b) wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja rokuzłożenia wniosku.

Dopłatę, o której mowa, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzjio przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnegokategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego,podany we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców.

Warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wnioskusą dostępne na stronie internetowejwww.arr.gov.pl

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem(022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematykązwiązaną z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiałusiewnego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. KonsultantomTPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPRadministrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierowaćpod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl

źródło: ARR
opr. MS
Wrp.pl