Zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła zmiany m.in. dla inwestorów budowlanych.

Procedura budowy zjazdów z drogi

Ustawa znowelizowała ustawę o drogach publicznych. Wprowadziła zmiany, których celem jest wskazanie, że do uzyskania rozstrzygnięcia w zakresie lokalizacji zjazdu nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, wydawana na podstawie art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Realizacja niektórych inwestycji budowlanych

Uchwalona ustawa znowelizowała również ustawę – Prawo budowlane. Zmiany polegają na przyjęciu regulacji, które upraszczają postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – dotyczy to następujących inwestycji:

 • budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. Dotychczas prace takie wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie;
 • budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Dotychczas budowa takich wiat wymagała pozwolenia na budowę, natomiast po nowelizacji wymaga zgłoszenia;
 • budowy zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Dotychczas prace te wymagały pozwolenia na budowę, a po nowelizacji wymagają zgłoszenia;
 • budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Dotychczas wymagały zgłoszenia, a po nowelizacji nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • budowy przepustów o średnicy do 100 cm. Dotychczas wymagały pozwolenia na budowę, a po nowelizacji nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • budowy przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych. Dotychczas takie prace wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • instalacji klimatyzacyjnych. Od 1 stycznia 2017 r. nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • przebudowy budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Dotychczas taka przebudowa wymagała pozwolenia na budowę; nowelizacja przewiduje, że wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostanie dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;
 • przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotychczas przebudowę taką można było zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W wyniku nowelizacji zgłoszenie jest wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Dotychczas taki remont wymagał zgłoszenia. Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przebudowy

Ponadto ustawa wprowadziła zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do przebudowy:

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości (obecnie 4,5 m).

Nowe terminy dla zgłoszenia sprzeciwu do zgłoszeń budowy

Ustawa wprowadziła także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ma to zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. Ponadto ustawa wprowadziła przepis umożliwiający wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, co ma zapewnić możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora. Analogiczne zmiany są przewidziane w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Doprecyzowanie zapisów o istotnym odstąpieniu od projektu

Ustawa doprecyzowuje zapisy dotyczące istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 proc. wymiarów określonych w projekcie budowlanym i spełnia równocześnie inne warunki (m.in. nie zwiększa zakresu obszaru odziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie wskazanych w ustawie odstępstw oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych). Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Legalizacja samowoli budowlanej

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące doprecyzowania i ujednolicenia postępowania legalizacyjnego w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa