Zdrowa Ziemia i Jej Mieszkańcy

W dniu 20 lutego 2013 r., w Przelewicach odbyła się jednodniowa konferencja z cyklu: Biologizacja rolnictwa, pn.: „Różnorodność czy unifikacja? Mikroorganizmy i ich rola w życiu roślin i zwierząt, w glebie i w środowisku”.

Na zdecydowanej większości obszarów rolniczych w Polsce istnieje możliwość wyprodukowania biomasy o najwyższych parametrach jakościowych, pod warunkiem, że technologie jej produkcji będą przyjazne środowisku i będą spełniać zasady dobrej praktyki rolniczej. W celu zwiększania ilości i podnoszenia jakości płodów rolnych, nie tylko w Polsce, coraz częściej stosowane są biotechnologie wykorzystujące preparaty biologiczne oraz aktywność różnorodnej flory i fauny. Wszechstronność i dobroczynność wobec wszystkich form życia, szerokiej gamy pożytecznej mikroflory wynika z istoty mechanizmów i zadań poszczególnych uczestników łańcucha pokarmowego, często określanego jako łańcuch życia. Istotną rolę odgrywa w takich wypadkach utrzymanie ładu i harmonii w mikroflorze stabilizującej i regulującej równowagę jonową w glebie, która umożliwi roślinom pobieranie odpowiedniej i w optymalnych proporcjach, adekwatnej do wytwarzanej biomasy, ilości mineralnych składników pokarmowych. Zgodnie z istotą obiegu składników pokarmowych w łańcuchu życia na Ziemi, powinien to być główny cel gospodarki zasobami naturalnymi i wprowadzanymi do agroekosystemu biostymulatorami, nawozami naturalnymi i organicznymi oraz nawozami mineralnymi. 
Rolnictwo, oprócz zaopatrzenia ludzkości w żywność oraz w inne surowce, może spełnić ważną rolę w procesie ochrony środowiska naturalnego.
 
Sympozjum zgromadziło przedsiębiorców i rolników stosujących probiotechnolgię, osoby zainteresowane jej stosowaniem oraz przedstawicieli środowisk naukowych i ekologicznych. 
W programie najwięcej uwagi poświęcono biologizacji środowiska, wykorzystaniu naturalnych technologii w procesach rozwoju biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zagadnień żyzności gleby oraz zastosowaniu probiotechnologii w hodowli zwierząt. 
Celem spotkania było upowszechnienie idei biologizacji poprzez stosowanie ProBio Emów we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz popularyzowanie probiotechnologii, jako jednego z niezbędnych elementów technologii uprawy oraz hodowli roślin i zwierząt, wytwarzania i przetwarzania surowców pochodzenia rolniczego, ochrony i poprawy kondycji środowiska. Jednodniowa konferencja stanowiła przegląd doświadczeń przedsiębiorców i rolników, którzy z powodzeniem stosują pożyteczne mikroorganizmy, była również kolejnym głosem w debacie o pilnej potrzebie opracowania efektywnej i bezpiecznej technologii służącej ochronie  środowiska naturalnego, naszego dziedzictwa narodowego. Jednocześnie wywołała potrzebę szerszej dyskusji na temat stanu i jakości środowiska naturalnego województwa Zachodniopomorskiego oraz szans na odbudowę i poprawę jego kondycji.
Według uczestników i organizatorów sympozjum biologizacja i innowacyjna biogospodarka to nie tylko realne rozwiązanie poważnego problemu degradacji środowiska, ale również szansa na przywrócenie bioróżnorodności w przyrodzie i rolnictwie. To odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na niskoenergetycze, tanie i proste w użyciu naturalne technologie, likwidujące przyczyny a nie objawy zagrożeń środowiskowych. Biologizacja przywraca bioróżnorodność ekosystemów, rewitalizuje glebę, wodę i powietrze, likwiduje emisję odorów w wielkoprzemysłowej hodowli zwierząt a także skutecznie je bioasekuruje, zwiększając ilość i jakość płodów obniżając koszty ich produkcji.
 
Spotkanie zakończono tezą, iż takie działania na rzecz biologizacji rolnictwa realnie przyczynią się do zmiany świadomości mieszkańców naszego regionu oraz rewitalizacji środowiska i wdrażania zasad biogospodarki.
 
Organizatorem konferencji byli: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury z Warszawy, Zachodniopomorskie Regionalne Centrum Mikroorganizmów oraz Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zakład Budżetowy – Przelewice. Partnerzy spotkania to: Urząd Marszałkowski – Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ProBiotics Polska w Bratuszynie, Krajowe Centrum Mikroorganizmów z siedzibą w Bratuszynie, Agrarius Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.
 
Inż. Wojciech Olszanowski, Członek Założyciel Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury,
Dyrektor Zachodniopomorskiego Regionalnego Centrum Mikroorganizmów
 
Dr inż. Jacek Wereszczaka, Przewodniczący Rady Naukowo Programowej Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury