Wieprzowina – dopłaty do eksportu

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalającym refundacje wywozowe dla wieprzowiny zostały wprowadzone stawki refundacji do mięsa wieprzowego świeżego/chłodzonego/mrożonego.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalającym refundacje wywozowe dla wieprzowiny zostały wprowadzone stawki refundacji do mięsa wieprzowego świeżego/chłodzonego/mrożonego.

Stawki refundacji wywozowych w zależności od kodu CN wahają się od 31,10 do 54,20 euro/100 kg wieprzowiny.
,
Przedsiębiorca zamierzający uczestniczyć w w/w mechanizmie zobowiązany jest:zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnegodo wniosku o pozwolenie:
,
– dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie, w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę jego złożenia, działalności w zakresie handlu wieprzowiną (zarówno na terytorium UE, jak i z państwami trzecimi)
– złożyć w ARR wymaganą kwotę zabezpieczenia
– uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł.

Należna kwota refundacji wywozowych jest naliczana po rozpatrzeniu wniosku o refundację uzupełnionego o następujące dokumenty:

– pozwolenie na wywóz z adnotacjami służby celnej (poświadczającymi stopień wykorzystania),
– kartę kontrolną T5,
– protokół z kontroli fizycznej – w przypadku dokonania kontroli przez Służbę Celną,
– wynik analizy jakościowej wywożonego produktu, przeprowadzonej przez autoryzowane laboratorium analityczne – w przypadku pobrania próbek przez Służbę Celną,
– protokół kontroli podmiany – w przypadku dokonania kontroli podmiany przez Służbę Celną.,

W przypadkach, w których odbył się przeładunek na terenie UE:

– dokument transportowy i oświadczenie armatora,

Produkty z sektora wieprzowiny objęte refundacją muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaku jakości zdrowotnej określonymi w sekcji I rozdział III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Wywóz towarów objętych refundacją wywozową może być dokonywany wyłącznie w yznaczonych oddziałach celnych lub w miejscu uznanym” dla potrzeb załadunku.

Osoba dokonująca wywozu towarów objętych refundacją wywozową zanim złoży zgłoszenie celne wraz z wnioskiem o refundację zobowiązana jest do powiadomienia urzędu celnego wywozu o planowanym wywozie, na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem załadunku.

Miejsce uznane dla potrzeb załadunku – umożliwia eksporterom dokonania odprawy celnej wywozowej w miejscu załadunku towarów rolno-spożywczych, objętych wnioskiem o refundację wywozową.Warunki uczestnictwa w mechanizmie, formularze oraz wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z refundacjami wywozowymi dla wieprzowiny. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail:tpi@arr.gov.pl

Daniel Alankiewicz

źródło ARR