Rynek zbóż

Według danych GUS powierzchnia zasiewów pięciu podstawowych zbóż z mieszankami (bez kukurydzy) wynosi ostatnio około 8,0 mln ha. Oznacza to, że zboża podstawowe wraz z mieszankami zajmują prawie 70% powierzchni zasiewów wszystkich roślinuprawianych na gruntach ornych w Polsce.

Dane wskazują, że w praktyce znaczna część zbóż uprawiana jest po sobie, co nie jest obojętne dla zdrowotności roślin i w konsekwencji dla plonowania. Dominujące znaczenie w uprawie mają zwłaszcza pszenica ozima, mieszanki zbożowe (głównie jare) i żyto ozime, a także pszenżyto ozime i jęczmień jary. Stosunkowo mniejsze znaczenie w uprawie mają jęczmień ozimy, pszenżyto jare, gryka i proso. Powierzchnia uprawy żyta jarego jest tak mała, że nie jest wyszczególniana przez GUS.

W latach 2005-2007 corocznie rejestrowano od 18 do 28 nowych odmian zbóż, natomiast skreślano (na wniosek hodowcy) od 4 do 21 odmian. Z roku na rok zwiększa się liczba odmian w krajowym rejestrze. Na dzień 31 sierpnia 2007 roku krajowy rejestr zbóż, bez kukurydzy, zawierał 258 odmian, w tym 74 zagraniczne. Z ogólnej liczby odmian zarejestrowanych, 137 odmian to formy ozime, natomiast 121 – jare. W ostatnich latach sukcesywnie zwiększa się udział odmian zagranicznych w relacji do liczby odmian krajowych (od 8% w roku 1999 do 29% w roku 2007). W omawianym okresie w doświadczeniach rejestrowych corocznie badano odpowiednio 158, 176 i 185 odmian. To także dowód na trend wzrostowy.

MS
WRp.pl
źródło: Biuletyn Informacyjny 10/2007 wydany przez Ministerstwo Rolnictwa