Opłaty skarbowe wobec rolników

W związku z napływającymi do Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych informacjami z wojewódzkich izb rolniczych w sprawie pobierania przez Urzędy Gminy w roku bieżącym opłat skarbowych w wysokości 5 zł za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii faktur na zakup paliwa, dołączonych do wniosku za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zarząd KRIR wystąpił z pismem do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego z zapytaniem, czy rozpoczęte w tym roku pobieranie tych opłat skarbowych, oznacza uzupełnienie budżetów samorządowych kosztem rolników.

Wątpliwości bowiem budzi pobieranie powyższych opłat od 2012 roku, pomimo że przepisy ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

Mając na uwadze zapisy zawarte w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 225, poz. 1635) w art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. A, opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenie traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej. Pragnę jednak zaznaczyć, że do roku bieżącego opłaty skarbowe za poświadczenie zgodności kopii faktur VAT dołączonych do wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379), nie były pobierane przez urzędników od zainteresowanych osób, a traktowano je jako dokumenty wewnętrzne urzędów gminnych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Od chwili wejścia w życie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., stosowanie przepisów odnośnie pobierania tej opłaty, rozpoczęto dopiero w roku bieżącym. Informacje o pobieraniu opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za poświadczenie zgodności z oryginałem kopii faktury VAT załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2012, zostały przekazane wojewódzkim izbom rolniczym przez Urzędy Gmin.

Dlatego mając na względzie dobro i sytuację polski rolników, KRIR wnioskuje do Ministra Finansów o udzielenie wyczerpującego wyjaśnienia w tej sprawie oraz takiej interpretacji przepisów o opłacie skarbowej , aby nie obciążać dodatkowymi opłatami rolników.

Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRIR