Obowiązki każdego rolnika

W celu ochrony środowiska naturalnego, a także zdrowia konsumentów i osób wykonujących zabiegi, każdy rolnik zobowiązany jest do przestrzegania wielu obowiązków…

Szkolenie
Każdy rolnik stosujący środki ochrony roślin zobligowany jest do ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani m.in. z podziałem pestycydów, zasadami doboru rozpylaczy oraz w części praktycznej z prawidłową obsługą opryskiwaczy. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia, które zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Zdjęcie nr 1: Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Sprawny opryskiwacz
Środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia rolnika, zwierząt i środowiska. Każdy opryskiwacz w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata powinien być poddany badaniom sprawności technicznej, przeprowadzanej przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do przeprowadzenia badań przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Zdjęcie nr 2: Po zakończeniu badania na zbiorniku opryskiwacza umieszcza się piktogram informujący o pozytywnym wyniku badania oraz wskazuje się okres zezwalający na jego użytkowanie.

Dokumentacja zabiegów
Posiadacz gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych zabiegów. Ewidencja powinna zawierać:
1.nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu,
2.powierzchnię uprawy roślin lub obiektów magazynowych,
3.powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania,
4.nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki,
5.przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.
Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.