Mieszkam na wsi…

Mieszkam na wsi – mówią z dumą ludzie, którzy przeprowadzili się tutaj z miasta. Taka deklaracja wywołuje często u ich znajomych pewną zazdrość. Bo wiele polskich wsi oferuje swoim mieszkańcom już nie tylko spokój i czyste powietrze, ale także nowoczesność i wysoki standard życia – w pełni porównywalny do spotykanego w miastach. Stało się to możliwe m.in. dzięki inwestycjom sfinansowanym ze środków unijnych, np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego wdrażanie powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nic zatem dziwnego, że kierunek migracji z miasta na wieś jest coraz bardziej popularny.

Reprezentacyjny plac wyposażony w stylowe lampy oświetleniowe, pełen roślinności, z równymi chodnikami i ustawionymi wzdłuż nich estetycznymi ławkami, gdzie można odpocząć, a obok parking dla samochodów, tak coraz częściej wygląda centrum, polskiej wsi. Realizacja m.in. takich inwestycji jest wspierana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie również na budowę, przebudowę, remont oraz wyposażanie obiektów sportowych lub rekreacyjnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, ścieżek rowerowych, a także odnowę obiektów kościelnych i zabytkowych. Wsparcie można otrzymać też na zakup towarów i przedmiotów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnej lub zachowaniem tradycyjnych zawodów.
Pomoc z działania “Odnowa i rozwój wsi” na którą w ramach PROW na lata 2007-2013, można przeznaczyć około 5 mld zł, skierowana jest do gmin, instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego. Wdrażanie tego działania zostało “delegowane” do Samorządów Województw, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako Agencja płatnicza) wypłaca wsparcie po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji przez beneficjentów.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 przewidziano dwie drogi, z których można skorzystać, aby można było otrzymać pomoc finansową z działania “Odnowa i rozwój wsi”. Obie umożliwiają ubieganie się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 500 tysięcy złotych dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu, ale różnią się poziomem dofinansowania możliwego do uzyskania oraz tym do kogo składa się takie wnioski.
Składając wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” do właściwego terytorialnie Samorządu Województwa, można otrzymać 500 000 zł, przy czym poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Na wsparcie dla korzystających z tej drogi, w skali całego kraju, przewidziano ok. 2,42 mld zł. Samorządy województw zawarły do tej pory umowy z 5588 wnioskującymi o taką pomoc beneficjentami. Ponad 2,8 tys. wnioskodawców zakończyło i rozliczyło już swoje inwestycje i do połowy sierpnia br. ARiMR wypłaciła im ponad 1,45 mld zł dofinansowania.
Druga droga skorzystania z pomocy na inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi w ramach PROW na lata 2007 – 2013, polega na złożeniu wniosku o wsparcie za pośrednictwem operującej na danym obszarze Lokalnej Grupy Działania. LGD przyjmuje takie wnioski w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Lokalna Grupa Działania, do której trafia taki wniosek, sprawdza czy planowana inwestycja jest zgodna z lokalną strategią rozwoju. Dopiero po tej weryfikacji wniosek jest przekazywany do właściwego terytorialnie Samorządu Województwa do dalszej oceny merytorycznej. Wybierając taką drogę skorzystania z pomocy na odnowę i rozwój wsi można także otrzymać maksymalnie 500 tys. zł dla jednej miejscowości w ramach realizacji Programu, jednak w tym przypadku wyższy jest poziom dofinansowania, gdyż może osiągnąć 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Do połowy sierpnia 2012 r. w LGD zostało złożonych ok. 5,2 tys. wniosków, a Samorządy Województwa podpisały z beneficjentami, na obecną chwilę, ponad 3,2 tys. umów o przyznanie pomocy na kwotę około 949 mln zł.
1,3 tys. beneficjentów już zrealizowało oraz rozliczyło swoje inwestycje i ARiMR przekazała na ich konta bankowe blisko 389 mln zł. W PROW 2007-2013 na pomoc w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w którym można również dofinansowywać inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi, przewidziano około 2,5 mld zł.
Analiza struktury przedsięwzięć zrealizowanych dotychczas dzięki środkom wypłaconym przez ARiMR z PROW 2007-2013 w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” wskazuje, że najwięcej operacji, bo aż dwie trzecie, dotyczyło budowy i unowocześniania infrastruktury publicznej. Najczęściej inwestowano w budynki pełniące funkcje rekreacyjne, sportowe czy społeczno-kulturalne np. świetlice czy domy kultury. Budowa placów zabaw, ścieżek rowerowych, czy pieszych szlaków turystycznych stanowi 18% wszystkich zakończonych inwestycji. Kolejne 9% to przedsięwzięcia dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego, czyli odnowienia budynków sakralnych lub cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków albo objętych wojewódzką ewidencją zabytków, a 6% takich operacji dotyczyło inwestycji w sport i rekreację, czyli np. urządzanie parków i terenów zielonych czy zagospodarowanie zbiorników wodnych.
Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności