Komisja Europejska autoryzowała kolejne odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz buraka cuk

Komisja Europejska przyjęła decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu produktów, składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 3 odmian: 1507xNK603, NK603 x MON810 oraz 59122 Herculex RW. Ponadto przyjęto decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1.

Wszystkie wyżej wymienione produkty genetycznie zmodyfikowane otrzymały pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i poddane zostały pełnej procedurze autoryzacji ustanowionej zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Ponieważ Państwa Członkowskie nie zdołały podjąć kwalifikowaną większością głosów decyzji w sprawie autoryzacji tych produktów na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a potem również w Radzie, dokumenty zostały przesłane do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Autoryzacja wyżej wymienionych produktów genetycznie zmodyfikowanych będzie obowiązywać przez 10 lat, a wszystkie produkty z nich otrzymane będą podlegać ścisłym unijnym wymaganiom dotyczącym znakowania i identyfikacji. <p align=rightopr. redakcja