Duda podsumował wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny Duda wypracowała w 2008 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 1,46 mld zł – zwiększając je o 10% w stosunku do poprzedniego roku. Jednak w związku z wysokimi kosztami finansowymi, Grupa finalnie osiągnęła stratę. N

Skonsolidowany zysk operacyjny Koncernu wyniósł 90,1 mln zł. Na jego wysokość wpłynęło dokonanie aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych o kwotę 43,7 mln zł. Na poziomie wyniku netto grupa odnotowała stratę w wysokości 16,3 mln zł. Wynik obciążyły przede wszystkim zapisy księgowe związane z dwoma wydarzeniami jednorazowymi – ujemną wyceną nierozliczonych i potencjalnych transakcji walutowych w wysokości 34,2 mln zł oraz odpisy aktualizacyjne związane z utratą wartości spółek zależnych w kwocie 43,6 mln zł.

Dokonane odpisy dotyczyły przede wszystkim udziałów w spółkach zależnych na Ukrainie w wysokości 39 mln zł oraz w spółce Polska Wołowina (4,3 mln zł), której Zarząd złożył pod koniec marca wniosek o upadłość, z możliwością przeprowadzenia postępowania układowego.

Jednostkowe przychody PKM DUDA SA wyniosły w 2008 r. ponad 512,6 mln zł, rosnąc o blisko 20% wobec roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 9,8 mln zł. Na wyniku netto w wysokości -48,7 mln zł zaciążyły przede wszystkim wysokie koszty finansowe w kwocie ponad 95 mln zł. Objęły one głównie koszty odsetek wynikających z obsługi kredytów, odpisy aktualizacyjne związane z wartością spółek zależnych oraz ujemną wycenę nierozliczonych transakcji walutowych, dokonywanych w celu zabezpieczania rosnących przychodów eksportowych Grupy.

W 2008 r. Grupa PKM DUDA znacząco zwiększyła poziom przychodów eksportowych – o 26% w skali roku, do 185,8 mln zł. Dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej była szczególnie wysoka w IV kwartale, rosnąc o 34%. Wzrost eksportu w drugim półroczu był przede wszystkim efektem zwiększenia o 30% mocy ubojowych przez PKM DUDA S.A. dzięki modernizacji linii ubojowej w zakładzie w Grąbkowie.

opr. Wrp.pl

Informacja o firmie:
Polski Koncern Mięsny DUDA jest grupą powiązanych kapitałowo firm sektora rolno – spożywczego z terenu całej Polski. Liderem Grupy, która zatrudnia obecnie ponad 2500 osób, jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie – od 2002 roku spółka giełdowa. W ciągu pięciu lat od wejścia na GPW PKM DUDA stał się jednym z trzech największych na polskim rynku podmiotów branży mięsnej, który obejmuje ponad 30 powiązanych kapitałowo spółek. N