Dopłaty do materiału siewnego zbóż ozimych

W dniu 1 grudnia br. Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła kolejny nabór wniosków o dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny bądź kwalifikowany zbóż ozimych wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.. Wnioski będą przyjmowane do 15 lutego 2009 r. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych.

O dopłatę może starać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o pow. nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny bądź kwalifikowany. Trzeba pamiętać, że ma to być materiał zakupiony od podmiotu uprawnionego do jego obrotu. Szczególną uwagę, przy zakupie nasion, należy zwrócić na treść otrzymanej faktury (bądź dokumentu wydania z magazynu).
Musi zawierać ona datę sprzedaży lub wydania z magazynu siewnego, nazwę gatunku i jego odmianę, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału oraz nr partii towaru. Faktury powinny pochodzić z okresu od dnia 1 lipca do 30 listopada danego lub poprzedniego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zużycie materiału do siewu w przypadku nasion ozimin. Ponadto materiał siewny powinien posiadać etykietę nasienną, a kupujący powinien zażądać od sprzedającego okazania dokumentów PIORIN, że jest uprawniony do obrotu materiałem siewnym.

Warto zaznaczyć, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach tej pomocy, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat obrotowych, łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 EUR, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

<br.W późniejszym terminie tj. od od 15 kwietnia do 15 czerwca br., na podobnych zasadach odbędzie się nabór wniosków o dopłaty do zużytego do siewu materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych i sadzeniaków ziemniaka.

Wniosek o dopłatę należy składać tylko na nowym formularzu, opublikowanym na stronie internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach składnia wniosków są nieaktualne i nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.

Wnioski należy składać we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, Oddziale Terenowym ARR.
Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl<

Informacje na temat mechanizmu dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 2 2) 6 6 1- 7 2 – 7 2

TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl

MS/Wrp.pl