Dania przeciwna jednolitym płatnościom

Duńska Rada ds. rolnictwa i żywienia, reprezentująca interesy krajowych rolników sprzeciwia się planowanej na 2014 rok zmianie obecnego systemu płatności bezpośrednich na system jednolitej płatności, w ramach którego dopłaty mają być identyczne dla wszystkich gospodarstw UE, lub takie same w ramach poszczególnych regionów.

Rada utrzymuje, że jakiekolwiek działania w kierunku zniesienia obecnego systemu mogą mieć szczególnie negatywny wpływ finansowy na duńskich producentów mleka, ze względu na silne powiązanie produkcji z dopłatami w ramach starego systemu WPR.
Obecne różnicowanie stawek przyznawanych płatności między krajami UE wynika z prowadzonej w przeszłości polityki rolnej oraz historycznych warunków produkcji. Zróżnicowanie to już od dłuższego czasu jest przedmiotem szerokiej dyskusji nie tylko na arenie Komisji Europejskiej, ale także na polu naukowym.
Duński sprzeciw poparty jest przez ministra rolnictwa Henrik’a Hoegh’a, który zwrócił uwagę na problem dostosowania stawek związany z dużą różnicą pomiędzy obecnymi stawkami płatności dla duńskich rolników a średnią w UE.
Równe stawki płatności na obszarze całej Unii przyczyniłyby się do pełniejszej realizacji celów WPR m.in. przez wspieranie dochodów rolników w jednakowy sposób, co w konsekwencji doprowadziłoby do wyrównania się poziomu inwestycji w rolnictwie.
Uśrednienie jest jednak wciąż tematem spornym, gdyż straciłyby na nim kraje o najwyższych
płatnościach, jak Dania, Belgia czy Niemcy, dla innych krajów, w tym Polski oznaczałoby to wzrost płatności.
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie AgraEurope