Co trzecia złotówka na wymianę kotłowni

Elektrownia lub ciepłownia, która dostarcza ci energię do domu może zmodernizować lub wymienić przestarzały piec lub kotłownię.

Nawet do 30 procent kosztów tych inwestycji pokryje w formie dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najpierw trzeba wystąpić z wnioskiem do Funduszu, przy założeniu, że minimalna kwota dofinansowania inwestycji wynosi 600 tys. euro. 
Na dodatkowy nabór w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL04 (2014) pn. „Oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii”, wygospodarowano 53 mln zł. Nie należy mylić go z ubiegłorocznym naborem prowadzonym także pod nazwą PL 04 (2013), ponieważ w obecnym konkursie nie finansuje się termomodernizacji budynków, o którą pyta wiele osób. 
Wnioski o dofinansowanie już teraz można składać w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nabór potrwa do 7 kwietnia br. Tym razem nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, lecz wielkość inwestycji, która może zostać sfinansowana do wartości nie przekraczającej 5 mln euro. 
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkujących i dostarczających energię (cieplną lub elektryczną) i ma na celu głównie modernizację oraz wymianę źródeł ciepła. Wspierana jest również modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju i odnawialnych źródeł energii. Szczególnie preferowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. 
Narodowy Fundusz tym razem do współpracy zachęca tych przedsiębiorców, których plany inwestycyjne zmierzają w kierunku redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie minimum 100 tys. ton rocznie. W praktyce oznacza to, że największe szanse na dofinansowanie mają m.in. inwestycje związane z wymianą kotłowni węglowych na kotłownie zasilane biomasą. 
Pieniądze na nowy nabór pochodzą z oszczędności, jakie powstały w ramach dodatkowej alokacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dzięki możliwości pozyskania bezzwrotnej formy wsparcia – dotacji, konkursy finansowane ze środków norweskich cieszą się dużą popularnością.
W naborze do Programu „Monitoring środowiska – PL03” – wartość złożonych wniosków 10-krotnie przekroczyła dostępną alokację, w naborze do Programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów – PL02” – 3-krotnie, a w pierwszym konkursie do Programu PL04, gdzie przedmiotem dofinansowania była termomodernizacja i OZE – alokacja została przekroczona ponad 2 – krotnie. Został on ogłoszony i zakończony w 2013 r. i adresowany był głównie do jednostek samorządu terytorialnego.  
Wieloletnia współpraca Polski z krajami EFTA, realizowana także przez NFOŚiGW, ma szanse na dalszą kontynuację. Pod koniec stycznia br. rozpoczęły się oficjalne rozmowy na poziomie Komisji Europejskiej i krajów EFTA nad przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej 2015-2020.
Witold Maziarz
Rzecznik NFOŚiGW