ANR przekazała samorządom 45 tys. ha

Od początku swojej działalności do końca 2006 r. Agencja nieodpłatnie przekazała jednostkom samorządu terytorialnego ok. 45 tys. ha gruntów. Ze wstępnych danych wynika, że w samym 2006 r. było to ok. 2 200 ha. Łącznie na koniec 2006 r. Agencja podpisała 9 670 umów nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność jednostkom samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art.24) Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych”. Oznacza to, że o ile Agencja może bezpłatnie przekazać gminom grunty pod budowę oczyszczalni ścieków, kanalizację, szkołę, boisko, budownictwo komunalne, cmentarz etc., to nie może tego uczynić, jeśli gmina otrzymane grunty zamierza przeznaczyć na cele komercyjne np. przekazać inwestorowi pod budowę zakładu produkcyjnego, supermarketu. W dalszej części wspomnianej Ustawy zaznaczono, “W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej.” Zasadą jest, że Agencja w każdym takim przypadku żąda zwrotu, gdyż środki te zgodnie z prawem muszą trafić do budżetu państwa.

Gminy otrzymane grunty wykorzystywały m.in. pod budowę dróg, oczyszczalni cieków, kanalizację, cmentarze, boiska, budownictwo komunalne itp.
W latach 2005-2006 Agencja przeprowadziła kontrole 2 736 umów nieodpłatnego przekazania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu ich zadań własnych. W 106 przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości w sposobie użytkowania nieruchomości. W związku z tym, Agencja w odniesieniu do 55 umów zażądała zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tych nieruchomości, w pozostałych przypadkach przewiduje się podjęcie takich działań w najbliższym czasie.

Grażyna Kapelko, ANR
foto: WRP