ANR po I półroczu

Prezentujemy materiały informacyjne z konferencji prasowej Kazimierza Plocke, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Tomasza Nawrockiego, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych nt. realizacji przez ANR planów sprzedaży i finansowego w I półroczu br.

Sprzedaż gruntów
W I półroczu 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych odnotowała najwyższą od 4 lat sprzedaż gruntów z ZWRSP – ponad 51,1 tys. ha. Wzrost sprzedaży wynosi średnio 38% w porównaniu z okresem I półrocza w latach 2008-2010.
Warto odnotować, że w I półroczu 2011 r., oprócz sprzedaży, Agencja trwale rozdysponowała jeszcze 3810 ha. Wśród trwałych rozdysponowań nieruchomości dominują nieodpłatne przekazania jednostkom samorządu terytorialnego.
Łącznie w pierwszym półroczu 2011 r. Agencja trwale rozdysponowała 54 910 ha gruntów.
Dobra sprzedaż w pierwszym półroczu 2011 r. jest efektem prowadzonej od 2009 r. polityki Agencji. Chodzi głównie o wzrost liczby organizowanych przetargów oraz zwiększenie powierzchni gruntów wystawianych do sprzedaży. W 2006 i 2007 roku zorganizowano przetargów na sprzedaż odpowiednio: 58 tys. i 46 tys. W kolejnych latach było to: 2008 – 52 tys., 2009 – 73 tys., 2010 – 88 tys. Natomiast w pierwszym półroczu tego roku zorganizowano już ponad 50,5 tys. przetargów na sprzedaż. Liczba organizowanych przetargów rośnie o 25% w relacji rok do roku. Zwiększanie liczby organizowanych przetargów pozwala oczekiwać, że zostanie utrzymany znaczący wzrost poziomu sprzedaży gruntów w 2011 r.
W ciągu ostatnich 4 lat zwiększono również podaż gruntów na sprzedaż w ramach pierwszeństwa w nabyciu (dla dotychczasowych dzierżawców). W 2011 roku Agencja wystawi bezpośrednio do sprzedaży ok. 200 tys. ha, chociaż w procedurach sprzedaży znajdzie się 300 tys. ha.
W 2011 r. w proces przygotowania do sprzedaży zaangażowanych zostanie 25% dyspozycyjnej powierzchni gruntów Zasobu, którą Agencja ocenia na 1,2 mln ha.
Według stanu na koniec czerwca 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje 2,043 mln ha, w tym prawie 88 tys. ha zajmowały tzw. grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokolarnie przez nie przejęte (grunty pod wodami płynącymi, które przeszły do regionalnych zarządów gospodarki wodnej i właściwych marszałków województw).
W dzierżawie jest 1,550 mln ha, czyli 75% powierzchni Zasobu. Najwięcej wydzierżawionej powierzchni znajduje się na terenie działania oddziałów terenowych ANR we:Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie. Jednak w procesie rozdysponowania gruntów znaczenie dzierżawy systematycznie maleje. Potwierdza to fakt, że w całym ubiegłym roku wydzierżawiono jedynie 17 tys. ha, a w pierwszym półroczu tego roku tylko 5939 ha.

Wpłaty Agencji do kasy państwa
Budżet państwa
Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 20 ust. 5a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej ustawowych zadań.
W 2011 roku Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaci do budżetu państwa 2523,1 mln zł, z czego:
? 1023,1 mln zł to nadwyżka za 2010 r.,
? 1500,0 mln zł to zaliczkowe wpłaty za rok 2011.
W pierwszym półroczu 2011 r. ANR przekazała do budżetu państwa kwotę 1173,1 mln zł, z tego:
? 1023,1 mln zł to nadwyżka za 2010 r.,
? 150,0 mln zł to zaliczkowa wpłata za pierwszy kwartał 2011 r.
W drugim półroczu 2011 r. wpłaty Agencji do budżetu państwa wyniosą 1350,0 mln zł (z tego w lipcu 300 mln zł, w październiku 350 mln zł oraz grudniu 700 mln zł).
W okresie od 2005 r. do końca czerwca 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła do budżetu państwa kwotę 6029,6 mln zł.

Fundusz Rekompensacyjny
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla zabużan.
W 2011 r. ANR zasili Fundusz Rekompensacyjny kwotą 264,6 mln zł, z tego:
? 83,5 mln zł to wpłata z tytułu rozliczenia rocznego zobowiązania za 2010 r.,
? 181,1 mln zł dotyczy zaliczkowych wpłat za IV kwartał 2010 r. oraz I, II i III kwartał 2011 r.
W pierwszym półroczu 2011 r. ANR przekazała do kasy Funduszu Rekompensacyjnego kwotę 239,6 mln zł, z tego:
? 83,5 mln zł dotyczy wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego zobowiązania za 2010 r.,
? 156,1 mln zł to zaliczkowe wpłaty za IV kwartał 2010 r. (151,1 mln zł) oraz pierwszy kwartał 2011 r. (5,0 mln zł).
W drugim półroczu 2011 r. wpłaty Agencji na Fundusz Rekompensacyjny wyniosą 25,0 mln zł (z tego w lipcu 5 mln zł oraz w październiku 20,0 mln zł).
W okresie od 2006 r. do końca czerwca 2011 r. Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła na Fundusz Rekompensacyjny kwotę 2713,1 mln zł. Łącznie, od 2005 r. do końca czerwca 2011 r., ANR wpłaciła do budżetu państwa oraz na Fundusz Rekompensacyjny łącznie 8742,7 mln zł.
Nadwyżka wpływów uzyskanych w pierwszym półroczu 2011 r. z gospodarowania mieniem Zasobu nad środkami wydatkowanymi na realizację zadań, o których mowa w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wyniosła 841 mln zł i była wyższa od uzyskanej w pierwszym półroczu roku ubiegłego o 31% (w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosła 643 mln zł).