Agencja przyjmuje wnioski o dopłaty

W dniu 16 marca br. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. W tym roku rolnicy będą mogli otrzymać prawie 3 mld euro. Rolnik może złożyć wniosek osobiście w biurze powiatowym ARiMR, albo wysłać pocztą. W tym roku za jeden ha można otrzymać od 80 do 120 euro. N

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych – ok. 118,84 euro/ha.

Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arirm.gov.pl

Rodzaje płatności o jakie mogą ubiegać się rolnicy w 2009 roku (źródło: ARiMR):

– jednolitą płatność obszarową (JPO)

– krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
• płatność do grupy upraw podstawowych
• płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok
• płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok
•płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

– płatność do upraw roślin energetycznych
– oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
– przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich
-płatność cukrową
– pomoc do rzepaku
– pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

W tym roku urzędnicy przygotowali łatwiejszy do wypełniania wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Na podstawie informacji zawartych w złożonych w 2008 roku wnioskach o płatności bezpośrednie, Agencja przygotowała formularze obowiązujące w 2009 r., w których poza danymi podmiotowymi rolnika oraz danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, znajdują się również dane dotyczące działek rolnych. Informacje o działkach rolnych zawarte we wniosku spersonalizowanym są nowym elementem, dzięki któremu wypełnianie tego wniosku stanie się jeszcze łatwiejsze. Rolnik po zweryfikowaniu otrzymanego wniosku, gdy uzna, że zawarte w nim dane są prawdziwe, będzie musiał jedynie złożyć swój podpis. Jeżeli natomiast zmieni się w jego gospodarstwie struktura upraw w porównaniu z rokiem 2008, wtedy będzie musiał wpisać do formularza wniosku nowe dane odzwierciedlające stan faktyczny, czyli powierzchnię poszczególnych grup upraw i umieścić je na odpowiednich działkach.

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r. Przy przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

MS/Wrp.pl