500 zł miesięcznie na stypendia dla młodzieży z byłych PGR

Ruszyła VIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, jako wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji, Fundacji BRE Banku S.A. oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Celem Programu Stypendiów Pomostowych (Segment IA) jest wsparcie młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na magisterskich studiach wyższych, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Stypendium jest wypłacane na pierwszym roku studiów, przez okres 10 miesięcy, w wysokości 500 zł miesięcznie.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2009 r. i są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pełna informacja o Programie Stypendiów Pomostowych jest zamieszczona na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl, wraz z dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o stypendium.

Wyniki naboru, dotyczące wszystkich segmentów, na rok akademicki 2009/10 zostaną ogłoszone na stronie internetowej FEP: www.stypendia-pomostowe.pl