Uwaga producenci warzyw – 2 ważne terminy!

Agencja Rynku Rolnego informuje producentów rolnych o pilnych terminach związanych ze składaniem wniosków o rekompensaty z tytułu strat poniesionych w wyniku kryzysu EHEC.

Do dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 10.00.
Należy złożyć do właściwego OT ARR ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy:
Powiadomienie o zielonych zbiorach/niezbieraniu lub
Powiadomienie o zamiarze wycofania z rynku nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w związku z kryzysem spowodowanym szczepem bakterii EHEC odpowiednio na wzorach zawartych w załącznikach nr 4 i 5 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.
Warunkiem skuteczności powyższych czynności jest złożenie do OT ARR stosownego powiadomienia na dzień poprzedzający dokonanie powyższego przedsięwzięcia najpóźniej do 29 czerwca 2011r. do godziny 10.00.

Do dnia 11 lipca 2011 r.
OT ARR przyjmują Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw
z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.