Pomoc dla rybołówstwa

Z funduszy Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ ARiMR dokonała 194 płatności na łączną kwotę 7,6 mln zł. Pieniądze te trafiły na konta bankowe beneficjentów Środka 1.2 “Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej” oraz Środka 1.5 “Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką”, w ramach którego realizowane są zobowiązania z Działania 4.2 Sektorowego Programu Operacyjnego “Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006″. Realizacja tych płatności została wznowiona 19 sierpnia br.”

Trzy Oddziały Regionalne ARiMR: Zachodniopomorski, Pomorski i Warmińsko-Mazurski przyjęły do 20 sierpnia br., 1825 wniosków o przyznanie pomocy z pierwszej osi priorytetowej – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Opiewają one na łączną kwotę nieco ponad 231 mln zł.Wnioski są przyjmowane na cztery działania nazywane w tym programie środkami:
1.Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej,
2.Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej,
3.Inwestycje na statkach rybackich i selektywność,
4.Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką.
Dotychczas najwięcej, 1681 wniosków armatorzy statków rybackich złożyli o przyznanie rekompensat za tymczasowe zaprzestanie połowów w 2008 i 2009 roku. Ubiegają się oni łącznie o prawie 131 mln zł. Dotychczas ARiMR w ramach środka 1.2 wydała 158 decyzji na kwotę blisko 32 mln zł i podpisała 1311 umów na kwotę 78 mln zł.
Z kolei 46 armatorów statków rybackich zadeklarowało całkowite zaprzestanie działalności połowowej. Aby skorzystać z takiego wsparcia, armator musi zezłomować swój statek rybacki, czy też przekwalifikować go do prowadzenia działalność dochodowej lub niedochodowej niezwiązanej z rybołówstwem np. przekształcenie statku rybackiego w statek turystyczny. Łącznie armatorzy statków rybackich wystąpili o ponad 92 mln zł rekompensat z tytułu trwałego zaprzestanie działalności połowowej. Dotychczas ARiMR wydała 15 decyzji na łączną kwotę 28,7 mln zł.
Armatorzy statków rybackich, którzy chcą modernizować swoje jednostki, mogą skorzystać ze wsparcia w ramach środka “Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”. Pomoc taka może polegać na wymianie silników, dzięki czemu łodzie będą spalały mniej paliwa, co z kolei przełoży się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Modernizacja jednostek rybackich może być także prowadzona w celu poprawy jakości produktów rybnych, warunków, bezpieczeństwa i higieny pracy. Można również starać się o pomoc na wyposażenie obiektów przetwórczych, mroźni, chłodni i magazynów, a także inwestować w bardziej selektywne techniki i sprzęt połowowy. Istotne jest, aby planowane inwestycje nie zwiększały zdolności jednostek do połowu ryb. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 11 wniosków o pomoc na “Inwestycje na statkach rybackich i selektywność”, które opiewają na kwotę około 842 tys. zł.
Rybacy, którzy w wyniku procesu restrukturyzacji floty stracą swoje miejsca pracy mogą składać wnioski o pomoc na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, czy też pokrycie kosztów udziału w szkoleniach, które ułatwią im zatrudnienie w innej branży, czy też np. założenie własnej firmy. Rybacy będą też mogli skorzystać z rekompensat za wcześniejsze odejście z zawodu, w tym także przejście na wcześniejszą emeryturę. W tym ostatnim przypadku rybakowi do osiągnięcia wieku emerytalnego musi pozostać co najwyżej 10 lat. Zkolei rybacy poniżej 40 roku życia mogą liczyć na indywidualną premię w wysokości do 15% kosztów nabycia prawa własności statku rybackiego, lecz nie przekraczającej kwoty 50 tys. euro. Aby starać się o takie wsparcie, rybacy muszą wykazać, że przepracowali w swoim zawodzie co najmniej 5 lat lub mają odpowiednie przeszkolenie zawodowe i nabywają po raz pierwszy częściowe lub całkowite prawo własności statku rybackiego z wyposażeniem do połowów morskich, których długość nie przekracza 24 m, a jego wiek mieści się w przedziale 5 – 30 lat. Z tego rodzaju pomocy można skorzystać w ramach środka “Rekompensaty społeczno – gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką”. Dotychczas wnioski otakie wsparcie złożyło 87 wnioskodawców na łączną kwotę około 6,8 mln zł.
W ramach I Osi Priorytetowej wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmują:
Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Szafera 10
Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołłątaja 1
Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Świętego Wojciecha 2.