Mija kadencja Rady Rolników przy KRUS

Z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa VI kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników reprezentująca interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Kandydatury nowych członków Rady, resort rolnictwa będzie przyjmował do 30 listopada. N

Zasady działania, powoływania oraz skład Rady Rolników określa ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 189, poz. 1394 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 901).

Zgodnie z ww. przepisami Radę Rolników w liczbie 25 członków powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasięgu, po przeprowadzeniu konsultacji ze zgłaszającymi organizacjami. W chwili rozpoczęcia kadencji co najmniej 15 członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę z ubezpieczenia społecznego rolników. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Rolników wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem kadencji Rady Rolników. Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Rolników VII kadencji (na lata 2008 -2010) Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi upływa więc z dniem 30 listopada br.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Rolników powinno zawierać: . imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, . informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej, . informację o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, w której jest ubezpieczony, a jeśli kandydat posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, która wypłaca świadczenie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

źródło: resort rolnictwa

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj