10 postulatów polskich młodych rolników dla Europy

Podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika odbywającego się w ramach zakończonych niedawno targów Polagra-Premiery młodzi rolnicy opracowali 10. postulatów, które zamierzają jako swój głos w debacie na temat WPR przedstawić w Brukseli.

Preambuła
Uznajemy, że cele postawione przez Wspólną Polityką Rolną w początkach integracji europejskiej – rozwój rolnictwa, zapewnienie odpowiedniego standardu życia dla społeczności wiejskiej, stabilizacja rynków i zapewnienie dostaw żywności po rozsądnych cenach, pozostają nadal aktualne. Dotychczasowe zmiany WPR pokazały, że jest ona polityką nowoczesną i elastycznie dostosowującą się do nowych wyzwań. Także w przyszłości będzie odgrywać szczególną rolę w osiąganiu w zrównoważonym rozwoju UE, ochronie zasobów naturalnych i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
1.Dla zapewnienia skuteczności przyszłej WPR konieczne jest zachowanie jej wspólnotowego charakteru, zwłaszcza w wymiarze budżetowym.
2.Odrzucamy sugestie finansowania I filara WPR z budżetów krajowych, kosztem dotychczasowego budżetu w ramach WPR.
3.Opowiadamy się za jednolitą stawką powierzchniową w całej Unii Europejskiej. System (flat – rate) lepiej służyłby realizacji celów WPR
4.Potrzeby modernizacyjne rolnictwa i obszarów wiejskich nowych państw członkowskich są nadal ogromne. Wsparcie II filaru WPR powinno być wykorzystywane do przyspieszenia procesu doganiania przez nowe państwa członkowskie poziomu rozwoju rolnictwa naszych partnerów z UE – 15. Opowiadamy się za zwiększeniem lub co najmniej utrzymaniem budżetu II filaru WPR na obecnym poziomie. Jednak zwiększenie budżetu II filaru nie może odbywać się przy pomocy modulacji w jej obecnym kształcie, ponieważ utrwala ona niekorzystny dla nowych państw członkowskich sposób dystrybucji środków w kopertach płatności bezpośrednich w oparciu o historyczny poziom produkcji.
5.Wspólna Polityka Rolna zapewniając wykorzystanie zasobów produkcyjnych oraz zachowując produkcję rolną w UE, przeciwdziała przemieszczeniu się tej produkcji do regionów świata, gdzie działalność rolnicza związana jest z większą emisją gazów cieplarnianych. Dlatego opowiadamy się za taką rolą europejskiego rolnictwa, która przyczyni się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu poprzez ograniczenie i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz rozwijanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
6.Opowiadamy się za zniesieniem barier jakie napotykają obecnie młodzi ludzie pragnący rozpocząć działalność rolniczą poprzez uprzywilejowany dostęp do gruntów rolnych i kapitału, wspieranie przez Państwa członkowskie banków ziemi, rozwijanie instytucji dzierżawy ziemi dla młodych rodzinnych gospodarstw rolnych.
7.Zrównanie premii dla młodego rolnika na tzw. zagospodarowanie z premią wypłacaną młodym rolnikom w krajach starej 15.
8.Wprowadzenie kryteriów szczegółowych dot. pierwszeństwa dla młodych rolników w programach przyczyniających się do modernizacji gospodarstw rolnych.
9.Wprowadzenie unijnego systemu oznaczeń żywności, pozwalającego na identyfikacje europejskich produktów przez konsumentów.
10.Zwiększenie udziału młodzieżowych organizacji społecznych i rolniczych w partnerstwach Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w krajach UE. Wprowadzenie przez Komisję Europejską systemu finansowania staży, wolontariatu dla uczniów szkół rolniczych, celem wymiany wiedzy i doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji w szczególności jeżeli chodzi o dostęp do najnowszych rolniczych technologii w Europie i na Świecie.