PRP SOL – stymulator życiowych funkcji gleby

W negatywnym wpływie produkcji rolniczej na środowisko, w dużym stopniu, udział ma nawożenie. Jednocześnie jest ono ważnym elementem agrotechniki, pozwalającym na uzyskiwanie wysokich plonów o dobrej jakości. Zachowanie równowagi celów produkcyjnych i środowiskowych umożliwia stosowanie nawozów w optymalnych dawkach, pokrywających potrzeby pokarmowe roślin, pomniejszonych o ilość składników dostępnych dla rośliny z innych źródeł.

Nawozy sztuczne coraz częściej są zastępowane preparatami, które polepszając żyzność gleb, zwiększają znacząco ilość składników pokarmowych pochodzących ze źródeł glebowych. Stosowanie tych nowoczesnych technologii nawożenia gleby, zwiększa ponadto jej aktywność biologiczną, gwarantuje poprawę struktury i porowatości, zawartości próchnicy, pojemności wodnej i pojemności kompleksu sorpcyjnego.
Przykładem takiego produktu o wielopłaszczyznowym działaniu, którego składniki włączają się w procesy zachodzące w glebie, stymulując je i nadając im odpowiedni kierunek jest PRP SOL. PRP SOL jest stymulatorem życiowych funkcji gleby, czyli procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych, które kształtują jej żyzność. Ten granulowany kompleks specyficznych związków mineralnych aktywujących kluczowe funkcje biologiczne gleby, został opracowany zgodnie z koncepcją MIP (Mineral Inducer Process), polegającą na aktywacji procesów metabolizmu komórkowego poprzez dostarczanie specyficznych soli mineralnych w określonych formach i proporcjach. Substancje aktywne MIP (związki żelaza, cynku, boru, manganu i innych składników) umieszczone są na matrycy węglanów wapnia i magnezu, a całość związana jest przy pomocy naturalnej substancji spajającej pochodzenia organicznego – sulfonianu ligniny. Działając na macierzystą mikroflorę i mikrofaunę gleby, najlepiej przystosowaną do lokalnego środowiska, substancje aktywne MIP stymulują w łagodny sposób procesy zachodzące w humusferze.
W tym miejscu, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że produkt ten stymuluje rozwój naturalnej mikroflory i mikrofauny glebowej, a nie wnosi do gleby obcych mikroorganizmów, tak jak ma to miejsce w przypadku niektórych preparatów doglebowych. Gleba to przecież spójny ekosystem, zawierający także swoiste dla niej, specyficzne mikroorganizmy glebowe. Warto więc pobudzić je do życia i rozwoju, zamiast wnosić do niej obce i konkurencyjne organizmy. Systematyczne stosowanie tego stymulatora glebowego, wywołuje szereg korzystnych reakcji sprzyjających ewolucji gleby i rozwojowi roślin, co pozwala zrekompensować degradujący wpływ intensywnej produkcji rolniczej oraz niekorzystny wpływ środowiska, zapobiega chorobom gleby i niweluje ich skutki. Wspomniany preparat jest nawozem, który służy do nawożenia przede wszystkim gleby, a nie wyłącznie rośliny. Poprzez swoje strukturotwórcze oddziaływanie na glebę, stymulację jej aktywności biologicznej oraz funkcji życiowych, umożliwia udostępnienie dużych ilości składników pokarmowych znajdujących się dotychczas w formach trudno bądź w ogóle nieprzyswajalnych dla roślin. PRP SOL wpływa bardzo korzystnie na mikro- i makroporowatość gleby, jej odporność na ugniatanie, likwiduje podeszwę płużną”, korzystnie wpływa na stosunki powietrzno-wodne. System korzeniowy roślin uprawnych, na polach nawożonych PRP SOL, jest bogatszy, głębszy i zdrowszy. Dzięki temu rośliny te lepiej sobie radzą zarówno w okresie niedoborów wilgoci, jak i nadmiaru wody na polach. Po zastosowaniu tego produktu wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość trwałej próchnicy i rosną ich możliwości sorpcyjne. Konsekwentnie stosowany, z sezonu na sezon, produkt ten zwiększa poziom i jakość plonów, z poszanowaniem zasobów naturalnych środowiska.
PRP SOL posiada atesty i certyfikaty uprawniające go do stosowania w rolnictwie ekologicznym, w tym m.in.: ECOCERT – wydany przez Organisme de Controle et de Certification de EU, Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG Puławy – NE/33/2005, FIBL – Forchungsinstitut für Biologischen Landbau ze Szwajcarii oraz spełnia wymagania amerykańskich norm NOP, co zostało potwierdzone opiniami ECOCERT (Szwajcaria) i CERES (Niemcy). To bardzo ważne, bo te opinie potwierdzają także, że produkt jest w pełni naturalny i bezpieczny dla środowiska, jego użytkowników i konsumentów. W Europie, od ponad 35 lat, głównym jego odbiorcą jest jednak rolnictwo konwencjonalne, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej, ale też wykazujące troskę o ten swoisty warsztat pracy jakim jest gleba i zwracające coraz większą uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego. To właśnie gospodarstwa rolne z tego segmentu dały kilkanaście lat temu początek nowemu trendowi w rolnictwie – rolnictwu zrównoważonemu, wykazującemu zainteresowanie towarową produkcją roślinną i zwierzęcą, ale realizowaną zgodnie z respektowaniem praw przyrody i poszanowaniem środowiska naturalnego. Okazało się, że wbrew pozorom, jest to możliwe. Dlatego PRP SOL jest powszechnie zalecany, a idea jego stosowania propagowana również przez Instytut Rolnictwa Zrównoważonego z Francji (Institut de l’Agriculture Durable – IAD).
W roku 2010 przypada rocznica 10-lecia jego stosowania w Polsce, która zbiegła się dodatkowo z ważnymi wyróżnieniami, które ten produkt w bieżącym roku otrzymał. Warto wspomnieć tutaj o prestiżowym wyróżnieniu Laur Konsumenta – Odkrycie Roku oraz o Złotym Medalu Międzynarodowych Targów Rolnych AGROTECH 2010. Patrząc na te nagrody można zaryzykować stwierdzenie, że produkt ten jest “super stymulatorem funkcji życiowych gleby”, tym bardziej, że jego sprzedaż w Polsce rozpoczęła się w 2000 roku z inicjatywy samych rolników, jeszcze przed rozpoczęciem działalności handlowej firmy w Polsce. Tak więc, to sami rolnicy-konsumenci zdecydowali już 10 lat temu – przed uzyskaniem tych prestiżowych nagród, że produkt wart jest takiego zachodu, żeby samemu importować go z Francji, gdzie jest produkowany. PRP SOL jest w 100% produktem naturalnym, wytwarzanym na bazie naturalnych minerałów pochodzących z gleby oraz prostych mikroskładników. Jego produkcja odbywa się w systemie HACCP z zastosowaniem metod wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, a każda wytworzona partia produktu jest w pełni identyfikowalna (zgodnie z normą europejską CEE 95/69 z dn. 22/12/1995 – Rozporządzenie Ministerialne z dn. 28/02/2000). W trosce o wysoką jakość produkcji w fabryce odbywają się systematyczne wewnętrzne kontrole jakości: na produkcji, w magazynach surowców i produktów gotowych – pobierana jest jedna próbka na partię, która jest następnie oceniana, a potem przechowywana przez okres dwóch lat. Dodatkowo systematycznie prowadzone są audyty u podwykonawców i dostawców surowców wykonywane przez firmy zewnętrzne upoważnione przez producenta (PRP SAS). Działania te mają zapewnić niezmiennie wysoką jakość produktów PRP, a tym samym pełną satysfakcję odbiorców ostatecznych – rolników.