fbpx
Strona głównaWiadomościPłatności bezpośrednie 2009 - co nowego we wnioskach?

Płatności bezpośrednie 2009 – co nowego we wnioskach?

Agencja przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie. Zgdonie z zapowiedziami formularze wniosków zawierają kilka nowości. Zmiany są jednak niewielkie. Na co jednak warto zwrócić uwagę? Wioleta Zjawińska Izby Rolniczej w Łódzi, radzi jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Cały czas wysyłane są do rolników wnioski już częściowo wypełnione, tak zwane wnioski spersonalizowane. Wnioski te będą zawierały, poza danymi osobowymi rolnika i informacjami o działkach ewidencyjnych, także dane dotyczące działek rolnych. Informacje te wpisane do formularzy będą pochodziły z dokumentów, które rolnicy składali w poprzednim roku.

Rolnik przede wszystkim powinien sprawdzić ten wniosek spersonalizowany, gdyż mogło się coś zmienić np.: grupa upraw, obszar czy kształt działki.To rolnik podpisuję się pod wnioskami i do niego należy poprawienie ewentualnych błędów. Zdaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jedyną nowością będzie przypisanie stad zwierząt do określonych gospodarstw. Z tyłu karty będzie oświadczenie wnioskodawcy, gdzie będzie musiał podać, na której działce ewidencyjnej znajduje się siedziba stada. Zmiana ta wynika z wprowadzenia zasady wzajemnej zgodności Cross Compliance, jednym z podstawowych wymogów jest przestrzeganie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Zasady wypełniania wniosku:
Strona pierwsza wniosku o przyznanie płatności na rok 2009, zmieniła się nazwa z płatności bezpośrednie na jednolitą płatność obszarową, do tej płatności zalicza się płatność do upraw roślin energetycznych, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich i jednolita płatność obszarowa.
Druga zmiana to pomoc do rzepaku, jeżeli rolnik będzie chciał uzyskać pomoc de minimis do powierzchni uprawy rzepaku, do której przyznano płatność energetyczną, już nie składa odrębnego wniosku, tylko wnioskuje na tym formularzu. Kolejna nowa rzecz to żądanie uwzględnienia zwierząt, czyli w sytuacji gdy np.: wnioskodawca czyli małżonek składa wniosek i wnioskuje o płatność zwierzęcą a te zwierzęta były zarejestrowanie czy zgłoszone przez współmałżonka, to trzeba będzie ten kwadracik zaznaczyć. Wnioskuję o uwzględnienie, przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był mój obecny małżonek…”

Trzeba wypisać również dane małżonka.
W część VII oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych nic się nie zmieniło. Wiersze w części VII wniosku są spersonalizowane czyli wypełnione. W przypadku, gdy w części VII wniosku dane są nieaktualne (np. zbycie działki, nieaktualne powierzchnie), należy skreślić cały wiersz, w którym znajduje się nieaktualna działka, jedną kreską tak, aby zapis był widoczny, złożyć czytelny podpis i datę obok kreski, nowe, poprawne wpisać bezpośrednio pod skreślonym wierszem.
Kolumna 10 ogółem jest to pole spersonalizowane, zawiera powierzchnię posiadanych przez rolnika gruntów rolnych ogółem na danej działce ewidencyjnej. W przypadku wniosku spersonalizowanego podana powierzchnia stanowi powierzchnię ogółem gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku w roku 2008.
Trzeba zwrócić uwagę na powierzchnie ogółem gruntów rolnych, musi być równa sumie powierzchni:
– działek rolnych zadeklarowanych w ramach jednolitej płatności obszarowej (wszystkie grupy upraw zawierające oznaczenie JPO, kolumna 4 w części VIII wniosku)
– działek rolnych zadeklarowanych na obszarach, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. (grupy upraw z oznaczeniem RE lub OM , kolumna 4 w Części VIII wniosku)
– gruntów rolnych niezgłoszonych do innych programów pomocowych wskazanych w formularzu wniosku (kolumna 11 w Części VII wniosku)
– gruntów rolnych zalesionych wskazanych w formularzu wniosku (kolumna 12 w Części VII wniosku).

Zwrócić uwagę również trzeba na wprowadzającą do wniosku wartość powierzchni ogółem (kolumna 10), należy zastosować poniższe reguły zaokrąglania ze względu na przeliczenie powierzchni całkowitej działki ewidencyjnej wyrażonej w m2 na powierzchnię wyrażoną w arach, którą należy wprowadzić w kolumnach (10-12) formularza wniosku. Zaokrągleń dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: w przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra większa lub równa 5, to cyfrę przed nią występującą zaokrąglamy w górę np. przed zaokrągleniem 3,5373 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,54 ha lub przed zaokrągleniem 3,5353 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,54 ha. W przypadku, gdy na trzecim miejscu po przecinku znajduje się cyfra mniejsza niż 5, to cyfrę przed nią występującą pozostawiamy bez zmian np. przed zaokrągleniem 3,5323 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,53 ha lub przed zaokrągleniem 3,5723 ha – po zaokrągleniu otrzymamy powierzchnię 3,57 ha.

Kolumna 11 jest to pole spersonalizowane, zawiera powierzchnię tylko gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, będącej w posiadaniu rolnika, która w danym roku nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych. W przypadku wniosku spersonalizowanego podana powierzchnia stanowi powierzchnię zadeklarowaną we wniosku w roku 2008. Programami pomocowymi są jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych, płatność uzupełniająca do uprawy chmielu, płatność do upraw roślin energetycznych, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, pomoc finansowa na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, pomoc finansowa na zalesianie gruntów.
Powierzchnią gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, która nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych, może być na przykład grunt rolny, na którym znajduje się skład materiałów budowlanych, pryzma kamieni, itp.Powierzchnia gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, która nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych nie może być większa niż powierzchnia gruntów rolnych na działce ewidencyjnej ogółem podana w kolumnie 10.W przypadku, gdy na danej działce ewidencyjnej nie występuje powierzchnia gruntów rolnych, która nie została zgłoszona do żadnych programów pomocowych, wówczas rolnik wpisuje w kolumnie 11 cyfrę “0”.

Kolumna 12 w części VII spersonalizowane pole zawierające powierzchnię gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej, które zostały zalesione tylko i wyłącznie w ramach działania zalesianie gruntów rolnych objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 lub Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz zgodnie z planem zalesień, ale które jeszcze nie zostały przekwalifikowane na grunty leśne, lub wnioskodawca otrzymał postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych a wykonanie zalesienia zgodnie z planem zalesienia przewidziane jest na wiosnę 2009 roku.W przypadku wniosku spersonalizowanego podana powierzchnia gruntów zalesionych stanowi powierzchnię zadeklarowaną we wniosku w roku 2008. Jeżeli rolnik nie wykona zalesienia w terminie określonym w planie zalesienia (wiosną), a we wniosku o przyznanie płatności nie zgłosił tych powierzchni do płatności, wówczas może w terminie do 31 maja 2009 roku złożyć do biura powiatowego ARiMR zmianę do wniosku i ubiegać się o przyznanie płatności na te grunty.Powierzchnia podana w kolumnie 12 nie może być większa niż powierzchnia gruntów rolnych na działce ewidencyjnej ogółem podana w kolumnie 10.W przypadku, gdy na danej działce ewidencyjnej nie występuje powierzchnia gruntów rolnych, które zostały zalesione, wówczas rolnik wpisuje w kolumnie 12 cyfrę “0”.Wiersze w części VIII czyli Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych są spersonalizowane na podstawie danych dotyczących działek rolnych z wniosku o przyznanie płatności na rok 2008. W przypadku wystąpienia w części VIII wniosku nieaktualnych danych (np. zmiana użytkowania działki w zakresie danej grupy upraw, nieaktualne powierzchnie) należy: skreślić cały wiersz, w którym znajduje się nieaktualna działka, jedną kreską tak, aby zapis był widoczny, w kolumnie 10 złożyć czytelny podpis i datę.

W części VIII wstępnie wypełnionego przez ARiMR wniosku może wystąpić jedna z trzech sytuacji:
– personalizacja obejmuje wszystkie dane w zakresie kolumn 1 – 7
– personalizacja obejmuje tylko część danych w zakresie kolumn 1 – 5
– personalizacja nie obejmuje żadnych działek rolnych.

Część VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych kolumna 3, należy wpisać grupę upraw lub obszar lub oznaczenie ONW (w przypadku deklarowania powierzchni tylko do pomocy finansowej ONW), nazwę rośliny uprawnej wpisuje się tylko w sytuacji, kiedy rolnik deklaruje na działce rolnej grupę upraw: RE albo OM lub na danej działce rolnej realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt np. JPO, RS ziemniaki.

Ostatnia strona wniosku, na tej stronie również są nowości. Strona ta zawiera informacje dotyczące rolnika wnioskującego o przyznanie pomocy do rzepaku czyli pomoc de minimis, jeśli taką zaznaczył na pierwszej stronie wniosku, zawiera również oświadczenia i zobowiązania rolnika oraz informacje o podaniu do publicznej wiadomości kwot przyznanych płatności.

Wioleta Zjawińska
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Foto: Wrp.pl

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.