Oscypek, redykołka i bryndza podhalańska

Maj 2010 roku to początek kolejnego sezonu produkcyjnego tradycyjnych serów górskich posiadających zarejestrowane nazwy, jako chronione nazwy pochodzenia, tj.: oscypka, redykołki, bryndzy podhalańskiej.

W tym roku po raz pierwszy kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją poddana zostanie redykołka, która została zarejestrowana przez Komisję Europejską w listopadzie 2009 roku.
Redykołka, podobnie jak oscypek i bryndza podhalańska, zanim zostanie wprowadzona do obrotu, musi pozytywnie przejść kontrolę zgodności procesu produkcji ze specyfikacją.
Kontrola ta przeprowadzana jest wyłącznie na wniosek producenta. Wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją znajduje się na następujących stronach internetowych:
www.wijharskrakow.pl – wojewódzki inspektorat JHARS w Krakowie (tel. 012 623 30 50),
www.bip.swijhars.pl – wojewódzki inspektorat JHARS w Katowicach (tel. 032 351 11 61),
www.ijhars.gov.pl – Główny Inspektorat JHARS (tel. 022 623 29 00).
Oscypek, redykołka i bryndza podhalańska, zgodnie ze specyfikacją, mogą być produkowane wyłącznie na obszarze wybranych gmin i powiatów województwa małopolskiego i śląskiego. Dlatego, kontrola ta przeprowadzana może być przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej lub Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z właściwością miejscową), bądź przez prywatną jednostkę certyfikującą. Wyboru podmiotu kontrolującego dokonuje producent.