Kredyty klęskowe po ulewach i powodziach

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można dowiedzieć się, jak skorzystać z kredytów na likwidację szkód spowodowanych ulewami i powodziami. Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane przez powódź, gradobicie, ulewy bądź inne klęski żywiołowe, mogą występować do banków o kredyt klęskowy. Do wniosku o przyznanie takiego kredytu będą musieli dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty spowodowane klęską żywiołową w ich gospodarstwie.

W gminach i wsiach, w których ostatnie powodzie i ulewy wyrządziły szkody komisje powołane przez wojewodów przystąpiły do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. Na podstawie wniosku od wojewody Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje decyzję, wydając zgodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na uruchomienie kredytów klęskowych, obrotowych i inwestycyjnych na taką kwotę, która pozwoli na odbudowę produkcji rolnej w poszkodowanych gospodarstwach. ARiMR na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa przekaże bankom, z którymi ma zawarte umowy na udzielanie kredytów klęskowych, decyzje upoważniające do udzielania takich kredytów i zapewni odpowiednią pulę środków pozwalającą obniżyć ich oprocentowanie. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank.

Dostępne są dwie linie, z których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich dotyczy inwestycyjnych kredytów klęskowy (linia nKL01) i może zostać przeznaczona m. in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup w miejsce zniszczonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego.
Druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.
Lista banków, które mają uprawnienia do udzielania kredytów klęskowych oraz szczegółowe procedury postępowania na www.arimr.gov.pl